ประกันสุขภาพ Health Insurance
ชื่อ
โทรศัพท์
ประกันสุขภาพ ชิลชิลด์ เป็นส่วนหนึ่งในแผนประกันของบริษัทนวกิจประกันภัย ซึ่งได้รับรางวัล บรรษัทภิบาลดีเลิศ ประจำปี 2553

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการให้เป็นบรรษัทภิบาลดีเลิศ ประจำปี 2553 รางวัลนี้จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่ง นวกิจประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น มั่นใจได้ว่า นวกิจประกันภัย เป็นองค์กรยึดมั่นนโยบายบริหารงาน ด้วยความโปรงใส ยุติธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี โดยตระหนักถึงเป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจบนจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก้าวสู่ปีที่ 78 ปีแห่งการพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้าน ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป