ข้อมูลการแจ้งเหตุ

กรอกข้อมูลที่สำคัญ ในแบบฟอร์ม ใบแจ้งการเรียกร้องสินไหม
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย
2. เลขที่กรมธรรม์
3. วันเวลาเกิดเหตุ
4. สาเหตุและลักษณะการเกิดเหตุ
5. รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย
6. ประมาณการค่าเสียหาย
7. ถ่ายรูป (ถ้ามี)
8. มีประกันภัยอื่นหรือไม่ ฯลฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหม

1. ใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงิน
2. รายงานการตรวจสอบของช่างและ Supplier ในกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องจักรเสียหาย
3. สำเนาบันทึกประจำวันในการแจ้งความดำเนินคดี ในกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือถูกบุคคลภายนอกทำละเมิด
4. สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ทำละเมิด
5. เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณี

เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายค่าสินไหม

1. สัญญาประนีประนอมยอมความ
2. สำเนาหนังสือจดทะเบียนของบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในกรณี
    ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็นนิติบุคคล
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาโฉนดที่ดินในกรณีการชดใช้ค่าสินไหมสิ่งปลูกสร้าง
5. เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการจัดการสินไหม

ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สิน
2. ภาพถ่ายความเสียหาย
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบเสนอราคาค่าซ่อม
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. เอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสียหาย เช่น รายงานเหตุการณ์, รายงานความเสียหายจากช่าง, เอกสารใบแจ้งความ เป็นต้น

ระยะเวลาในการพิจารณา
ไม่เกิน 7 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน