ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยทุกประเภทที่มิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์

 

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748