อายุ 80 ปี  
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2536 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2557
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น 4,503,665 หรือร้อยละ 14.07
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ ปี 2556 - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2544 - Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 2544-ปัจจุบันประธานกรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น 2556-ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสริมสุข
2555-ปัจจุบันประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เสริมสุข
2554-ปัจจุบันรองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข
2553-2554 กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข
2553-ปัจจุบันกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบันรองประธานกรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2552-ปัจจุบันประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2532-ปัจจุบันกรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2542-ปัจจุบันประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
2537-ปัจจุบันกรรมการอิสระ บมจ. วโรปกรณ์
2512-2556กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
2521-2559ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัทอื่น 2557-ปัจจุบันที่ปรึกษา บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2550-2557ประธานกรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2550-ปัจจุบันกรรมการ บจ. อาควา อินฟินิท
2550-ปัจจุบันประธานกรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ
2549-ปัจจุบันกรรมการ บจ. หวั่งหลีพัฒนา
2548-ปัจจุบันกรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำริ
2548-2554ประธานกรรมการ บจ. เลค รัชดา
2534-ปัจจุบันประธานกรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
2533-ปัจจุบันกรรมการ บจ. นุชพล
2531-ปัจจุบันกรรมการ บจ. เดอะ เพ็ท
2525-ปัจจุบันประธานกรรมการ บจ. สาธรธานี
2511-ปัจจุบันกรรมการ บจ. หวั่งหลี