ผู้บริหาร

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการ
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายการเงิน
นางนลินา โพธารามิก
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายรับประกัน
นายอนรรฆ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายบริหารสินทรัพย์
นายอนิญช์ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายสินไหมทดแทน
นายเรวัต เมธีวีรังสรรค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายระบบข้อมูล
ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
พัฒนาธุรกิจ/ปฏิบัติงานการตลาด/
บริหารช่องทางการขาย/สนับสนุนการตลาด
 
     

ผู้อำนวยการ

นายฐิติพงษ์ สุวรรณทัต 
ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย
นายบรรเทา ราชมณี
ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย
นายวัลลภ กันฉาย
ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย
 
นายประวัติ อัศวมงคลพันธุ์ 
ฝ่ายรับประกัน
นายพิสิษฐ์ โพธิเสถียร
สำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวอรวรรณ วัฒนาศิริวัฒน์
ฝ่ายการเงิน
นางสาวภัทรวิภา วงศ์เพชร
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
นางสาวจารุวรรณ จับจำรูญ
สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักกำกับการปฏิบัติงาน
สำนักเลขานุการบริษัท
นางแพรวขวัญ อติเรก
ฝ่ายธุรการ