ผู้บริหาร

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการ
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
นางนลินา โพธารามิก
รองกรรมการผู้อำนวยการ
นายอดุล พัฒนะภูมิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายอนรรฆ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายอนิญช์ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายเรวัต เมธีวีรังสรรค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
     

ผู้อำนวยการ

นายฐิติพงษ์ สุวรรณทัต
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด
นายบรรเทา ราชมณี
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานการตลาด
นายวัลลภ กันฉาย
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานการตลาด
 
นายประวัติ อัศวมงคลพันธุ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกัน
นายพิสิษฐ์ โพธิเสถียร
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวอรวรรณ วัฒนาศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวภัทรวิภา วงศ์เพชร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
นางสาวจารุวรรณ จับจำรูญ
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ