ผู้บริหาร

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการ
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
นางนลินา โพธารามิก
รองกรรมการผู้อำนวยการ
นายอดุล พัฒนะภูมิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายอนรรฆ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายอนิญช์ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายเรวัต เมธีวีรังสรรค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
     

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย

นางสาวจารุวรรณ จับจำรูญ
สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
นายวัลลภ กันฉาย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
นายบรรเทา ราชมณี
ฝ่ายปฏิบัติงานการตลาด
นายชัยโรจน์ กัลยาณลาภ
ฝ่ายสนับสนุนสาขา
นางสาวภัทรวิภา วงศ์เพชร
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
นายพิสิษฐ์ โพธิเสถียร
สำนักตรวจสอบภายใน
นายฐิติพงษ์ สุวรรณทัต
ฝ่ายบริหารการตลาด
นายประวัติ อัศวมงคลพันธุ์
ฝ่ายรับประกัน
นางสาวอรวรรณ วัฒนาศิริวัฒน์
ฝ่ายการเงิน