ลักษณะการประกอบธุรกิจ

          1. การรับประกันภัย

          ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยแบ่งเป็น
          - การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษัท สัดส่วนการรับประกันภัยโดยตรง เกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
          - การรับประกันต่อและเอาประกันต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

          2. การลงทุน

          บริษัทมีการบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือจากการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอันเป็นธุรกิจปกติไปลงทุน โดยประเภทการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามประกาศของ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยโดยบริษัทมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุน

          เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์และงบประมาณในการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยมุ่งเน้นการรับประกันภัยประเภทที่มีกำไรและกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการจะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัททุกปี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
          บริษัทวางแผนการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสำหรับปี 2558-2562 ที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนววิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

          โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

          ปี 2559 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ฟอลคอน”) ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทจึงได้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 800,000 หุ้น แต่รายการดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 เนื่องจากบริษัทถือตราสารทุนเกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายของฟอลคอน ซึ่งเป็นไปตามประกาศฯฉบับเดิม แต่ประกาศฯฉบับใหม่กำหนดให้บริษัทสามารถถือตราสารทุนดังกล่าวต่อไปได้ แต่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ได้ จนกว่าสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนจะลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายของฟอลคอน
          การไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นฟอลคอนของบริษัทลดลงจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของฟอลคอน ภายหลังการทำรายการของฟอลคอน โดยประวัติการถือหุ้นฟอลคอน เป็นดังนี้  

          เมษายน 2549       บริษัทรับโอนธุรกิจรับประกันวินาศภัยจากฟอลคอน จำนวน 5,561,392 หุ้น หรือร้อยละ 92.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 6 ล้านหุ้น

          กุมภาพันธ์ 2550    จำหน่ายเงินลงทุนในฟอลคอนออกไป คงเหลือจำนวน 2,175,992 หุ้น หรือร้อยละ 36.27 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

          มกราคม 2558      จำหน่ายเงินลงทุนในฟอลคอนออกไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 คงเหลือ

                                  จำนวน 1,200,000 หุ้นหรือร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของฟอลคอน

          กุมภาพันธ์ 2559    ฟอลคอนจดทะเบียนทุนชำระแล้วเป็น 10 ล้านบาท และบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นฟอลคอนเท่ากับ

                                  ร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของฟอลคอน