สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
  หน่วย   2558 2557 2556
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท   5,697.12 5,130.25 6,509.10
หนี้สินรวม ล้านบาท   3,558.22 2,880.89 4,347.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้านบาท   2,138.90 2,249.36 2,161.67
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ล้านบาท   3,314.90 2,650.93 2,658.93
เงินปันผลต่อหุ้น บาท   2.31 3.32 3.33
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว หุ้น   32,000,000 31,000,000 30,000,000
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน หุ้น   32,000,000 31,000,000 30,000,000
ผลประกอบการ
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น ล้านบาท   3,368.93 2,685.88 2,532.10
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ล้านบาท   2,816.43 2,175.30 2,050.59
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ ล้านบาท   2,428.50 2,017.56 1,977.24
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ล้านบาท   1,528.09 1,166.35 1,046.76
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ล้านบาท   2,682.94 2,092.39 2,051.73
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย ล้านบาท   (117.72) 90.09 58.20
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน ล้านบาท   192.60 183.18 192.05
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ล้านบาท   374.96 287.71 391.13
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ล้านบาท   18.20 55.82 37.60
กำไรสุทธิ ล้านบาท   49.68 246.11 247.81
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า   1.34 1.48 1.33
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ วัน   46 43 48
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ร้อยละ   83.60 80.99 80.98
อัตราค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ   62.92 57.81 52.94
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ   (4.85) 4.47 2.94
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ร้อยละ   42.67 38.45 44.81
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ   7.76 7.15 7.22
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า   1.28 0.99 0.96
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ   1.75 10.19 10.54
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ร้อยละ   2.26 11.16 11.56
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท   1.55 7.69 7.99
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ   0.92 4.23 1.84
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า   0.52 0.42 0.17
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า   1.66 1.28 2.01
อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า   1.21 0.91 1.44
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า   0.84 0.61 0.55
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ   31.64 26.68 18.11
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ   148.95 41.85 40.35