ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2560
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 987

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี*
4,644,404
14.07
2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด
2,347,124
7.11
3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด
1,662,649
5.04
4. นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ
1,554,720
4.71
5. บริษัท สยามกลการ จำกัด
1,333,200
4.04
6. กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี**
956,646
2.90
7. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
939,161
2.85
8. บริษัท หวั่งหลี จำกัด
897,986
2.72
9. บริษัท พูลผล จำกัด
879,998
2.67
10. MR. CHAN CHI KEUNG
735,183
2.23
  ผู้ถือหุ้นอื่น
17,048,929
51.66

 

หมายเหตุ:

 

(1) กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 3,321,202 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 1,155,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 168,202 หุ้น

(2) กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 602,716 หุ้น (2) นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 225,047 หุ้น (3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 128,883 หุ้น