1. ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • ชำระเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต

         วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยระบบบัตรเครดิต ดำเนินการได้ 2 วิธี
         1. นำบัตรเครดิตมาทำรายการที่บริษัทฯ
         2. ชำระผ่านบริการ Mail Order โดยหักบัญชีบัตรเครดิต ผ่านทางโทรสารและโทรศัพท์
             2.1 เจ้าของบัตรเครดิตกรอก แบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต” และส่งโทรสาร 0 2636 8660
             2.2 กรณีไม่สะดวกดำเนินการ ในข้อ 2.1 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรเครดิต โทรศัพท์ 0 2664 7777

         เงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ผู้จ่ายด้วยบัตรเครดิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
         1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ตรงกับเจ้าของบัตรเครดิต
         2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกันภัย ตรงกับเจ้าของบัตรเครดิต
         3. นามสกุล ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ตรงกับนามสกุลเจ้าของบัตรเครดิต
         4. นามสกุล ผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกันภัย ตรงกับนามสกุลเจ้าของบัตรเครดิต

         หมายเหตุ : บริษัทฯ รับชำระเฉพาะบัตร Visa & Master Card

2. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 6 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

เพียงนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ไปที่

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           (Br. No. 0101) (Comp Code: 01748)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)           (Comp Code: 6108)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       (Comp Code: 0186)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)         เลขที่บัญชี 001-32027-9 รหัสบริษัท 50153
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    เลขที่บัญชี 125-0-06959-2
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)          (Comp Code: 263 / Service Code: 0139)

3. ชำระผ่าน TESCO LOTUS

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)
ชำระเงินสด (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ เคาน์เตอร์รับชำระเงิน ของ TESCO LOTUS ทุกแห่งทั่วประเทศ (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000.00 บาท)

4. ชำระผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill payment) ชำระเงินสด (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีสัญลักษณ์ทั่วประเทศ 
(เฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000.00 บาท)

5. ชำระเงินสด ผ่านเครื่อง CDM (เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยใช้ แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill payment)

6. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากผ่านเครื่อง ATM

โดยใช้ แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill payment)

 • ATM, ATM Scan Barcode ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ATM ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ATM, LASER ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ATM, ATM Scan Barcode ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ATM ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

7. ชำระค่าเบี้ยประกันผ่านอินเตอร์เน็ต

ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้วจึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์
สามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)          www.bangkokbank.com
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        www.kasikornbank.com
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      www.scbeasy.com
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   www.krungsri.com
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)         www.tmbbank.com

8. ชำระผ่านบริการ Mobile Banking และ K-mBanking

ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้วจึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกัน ผ่านเว็บไซต์
สามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผ่านโทรศัพท์ Mobile phone ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         www.bangkokbank.com
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        www.kasikornbank.com
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      www.scbeasy.com
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   www.krungsrionline.com
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)         www.tmbdirect.com

9. ชำระโดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯ

หากชำระด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายในนาม “บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ขีดคร่อม 
“A/C PAYEE ONLY” และขีดหรือผู้ถือ พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ไว้ด้านหลังเช็ค

หมายเหตุ : โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินจากตัวแทนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง