การประกันภัยในลักษณะที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ผู้เอาประกันหรือเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์เลือกที่จะทำประกันภัยโดยสมัครใจ เพื่อได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าการประกันภัยภาคบังคับ

การประกันภัยประเภท 1 (Comprehensive)
การประกันภัยประเภทคุ้มครองรวม เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครบทุกความเสี่ยงภัยได้

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ ผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
  • การสูญหาย และไฟไหม้ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย