การประกันอัคคีภัยทั่วไป ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยอื่น ๆ ซึ่งสามารถซื้อความคุ้มครองได้เช่น ภัยระเบิด ภัยจากลมพายุ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยแผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน เป็นต้น

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้

 • สิ่งปลูกสร้าง ( ไม่รวมรากฐาน )
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เข่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 • เครื่องจักร
 • สต๊อกสินค้าวัตถุดิบ สต็อกสินค้าสำเร็จรูป

            
ข้อยกเว้นในการทำประกันภัยอัคคีภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การแพร่กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล หรือกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง 
ยกเว้นความเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ซึ่งได้รับชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวนั้น ทรัพย์สินต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัย)

 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
 • เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี
 • โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
 • ต้นฉบับ สำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ แม่พิมพ์
 • เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ
 • วัตถุระเบิด
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร
 • ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด
 • ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น

 

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748