รายละเอียดความคุ้มครอง

หมวดที่ 1 : ความเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ ทรัพย์สินภายในอาคารที่ระบุเอาประกันภัย

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟป่า ระเบิด ลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว ยวดยานพาหนะ อากาศยาน ไฟป่า (วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท)
1.2 ภัยเนื่องจากควัน ภัยเนื่องจากการจลาจลและการนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและเจตนาร้าย (วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท/ปี)
1.3 ไฟฟ้าลัดวงจร ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (วงเงินคุ้มครอง ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี)
1.4 การสูญเสียรายได้จากการประกอบการ หากสถานประกอบการได้รับความเสียหายจากสาเหตุข้อ 1.1 (วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 1,000 บาท/วัน และไม่เกิน 30 วัน)
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง หรือป้องกันเพลิง (วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 10,000 บาท/ปี)

หมวดที่ 2 : โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

2.1 ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม (วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท/ปี)
2.2 ค่าซ่อมแซมอาคารที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม (วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 10,000 บาท/ปี)

หมวดที่ 3 : ความสูญเสียสำหรับเงิน

3.1 ความสูญเสียเงิน เนื่องจากการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ภายในสถานประกอบการ (วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 50,000 บาท/ปี)

หมวดที่ 4 :การประกันภัยกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของผนังอาคาร

4.1 ความเสียหายต่อกระจก อันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 500.-บาท/ครั้ง) (วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 50,000 บาท/ปี)

หมวดที่ 5 :ความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บ ชีวิต หรือ ทรัพย์สินของบุคคล

5.1 ความรับผิดตามกฎหมายภายในบริเวณสถานที่ประกอบการที่ระบุเอาประกันภัย (วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 750,000 บาท/ปี)

หมายเหตุ ทรัพย์สินตามความคุ้มครองหมวดที่ 2 และ 4 นั้น จะต้องระบุเอาประกันภัยไว้ตามหมวดที่ 1 ข้อ 1.1 ด้วย


ประเภทธุรกิจที่รับประกัน

ประเภท 1    คลินิก, สำนักงาน, ฟิตเนส, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์, สมาคมหรือสโมสร (ไม่รวมไนท์คลับ), โชว์รูม, หรือสถานที่แสดงสินค้า
ประเภท 2    ร้านตัดผม/เสริมสวย, ร้านถ่ายรูป, ร้านขาย/ให้เช่าวิดีโอ, โรงรับจำนำ, โรงกลึง(ไม่มีผลิตภัณฑ์ไม้), ร้านค้าย่อยทั่วไป (ไม่มีสินค้าอันตราย), ร้านอาหาร
ประเภท 3    ร้านซักรีด-ซักแห้ง, ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า, ร้านเบเกอรี่, โรงพิมพ์, ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์(ไม่มีการพ่นสี), ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • แผนประกันภัยนี้ ใช้สำหรับกิจการค้าขนาดย่อมและปานกลางตามประเภทธุรกิจที่ระบุ
 • สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในเขตอันตรายตามประกาศของ คปภ.
 • สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานที่จำกัดวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับการโจรกรรมต่อสถานที่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย เฉพาะกิจการที่ระบุไว้ 3 ประเภทข้างต้นนี้เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขออนุญาตเข้าสำรวจภัย สำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อยกเว้นในการทำประกันธุรกิจขนาดย่อม ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 1. สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน
 2. การแพร่กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์
 3. การริบ ยึด ทำลาย หรือทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินใดโดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748