ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ตารางผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัย

NKI PA Standard

รายละเอียดความคุ้มครอง

วงเงินเอาประกันภัย (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

1. เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ.1) และ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000

200,000

400,000

500,000

800,000

1,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000

20,000

40,000

50,000

50,000

50,000

3. การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

50,000

100,000

200,000

250,000

400,000

500,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

 

NKI PA Standard Plus

รายละเอียดความคุ้มครอง

วงเงินเอาประกันภัย (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

1. เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา(อบ.2) และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

3. การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000


* คำนิยามลักษณะกลุ่มอาชีพ
อาชีพกลุ่ม 1    อาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, พนักงานในสำนักงาน, อัยการ, ผู้พิพากษา, ทนายความ, เสมียน, ครู, แพทย์, พยาบาล, แม่บ้าน เป็นต้น
อาชีพกลุ่ม 2    อาชีพที่มีความเสี่ยงปานกลาง เช่น พนักงานขาย, วิศวกร, หัวหน้าคนงาน, คนขับรถ, สถาปนิก, ช่างเสริมสวย, เจ้าของสวน/ไร่/ฟาร์ม เป็นต้น
อาชีพกลุ่ม 3    อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม, ผู้ใช้แรงงาน, พนักงานรับส่งเอกสาร (ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ), คนขับรถโดยสาร, คนขับรถบรรทุก เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

  1. อายุระหว่าง 16 - 60 ปี
  2. ประกอบอาชีพอยู่ในกลุ่มที่ 1 - 3
  3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับจากวันที่ตกลงคุ้มครอง

ความคุ้มครอง และความคุ้มครองเพิ่มเติม

  1. ความสูญเสียอันเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลางานทุกสถานที่ทั่วโลก
  2. ให้ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

ผลประโยชน์

  1. การเสียชีวิต
  2. การสูญเสียอวัยวะ แขน ขา สายตา (กรณี อบ.2 เพิ่มความคุ้มครอง ถึงนิ้วมือ นิ้วเท้า การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง)
  3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  4. ค่ารักษาพยาบาล (เฉพาะท่านที่เลือกซื้อแผนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล)

ข้อยกเว้น

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยธรรมดา หรือการติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด การจราจลและนัดหยุดงาน การเล่นกีฬาอันตราย การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ ในสงครามหรือการปราบปราม การแท้งลูก เป็นต้น

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748