ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยมีต่อบุคคลภายนอก
สำหรับความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือการสูญเสียชีวิต หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน

 

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748