ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง

ประเภทกิจการ
สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อตกลงคุ้มครอง
ข้อ 1,2 และ 3 รวมกันไม่เกิน
เบี้ยประกันภัย
เฉพาะกิจการน้ำมัน
เบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับร้านค้ากิจการ
ประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในแบบผัง    
ประเภท ก 2,000,000 บาทต่อครั้ง 2,148.56 215
ประเภท ข 1,000,000 บาทต่อครั้ง 2,148.56 215
ประเภท ค 2,000,000 บาทต่อครั้ง 2,900.77 215
รวมภาษีอากร


ความคุ้มครอง

ความรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 และทำให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายดังต่อไปนี้

ข้อตกลงคุ้มครอง

  1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดใช้ 100,000 บาทต่อคน
  2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ ข้อ 2 รมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
  3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้น

ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจการอื่นซึ่งไม่ใช่กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง, ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ การก่อการร้าย เป็นต้น

 

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748