รับประกันภัยครอบคลุมถึงการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์

 

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748