ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินตามโครงการก่อสร้าง เครื่องจักรที่นำมาติดตั้ง ความรับผิดจากการดำเนินงานก่อสร้าง หรือการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการดำเนินงานก่อสร้างหรือติดตั้งนั้นๆ

 

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748