ให้ความคุ้มครองความเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภายในตู้หรือห้องนิรภัย และภายนอกสถานที่เอาประกันภัยขณะขนส่งตามเส้นทางที่ระบุไว้

 

หมายเหตุ : ความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ติดต่อทางหมายเลข Navakij Call Center 1748