คำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

 • โทร Navakij Call Center 1748 ตลอด 24 ชม. เพื่อแจ้งบริษัททันที
 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการที่รวดเร็ว กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่
  1. เลขที่กรมธรรม์
  2. ชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัย และ ผู้ขับขี่
  3. ยี่ห้อ ทะเบียน และ สีรถคันที่เอาประกันภัย
  4. วัน-เวลาที่เกิดเหตุ
  5. สถานที่เกิดเหตุ
  6. ความเสียหายที่เกิดขึ้น
  7. ลักษณะการเกิดเหตุ
  8. เบอร์โทรติดต่อกลับ
  9. ขอเลขรับแจ้งและชื่อผู้รับแจ้ง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และบริษัทจะจัดส่งพนักงานสำรวจเหตุตามที่นัดหมาย

ขั้นตอนการเคลม


ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
กรณีบาดเจ็บ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 7 วัน

กรณีทุพพลภาพ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสีหายจากการประสบภัยจากรถ

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 7 วัน

กรณีเสียชีวิต

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชนทายาทสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 7 วัน


ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. ใบรับรองความเสียหายหรือเอกสารการติดต่อ
2. สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายหรือใบประเมินค่าเสียหาย

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน