สถานพยาบาลในเครือข่าย
กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและแบบผู้ป่วยนอก

1. ยื่นบัตร NKI CARD พร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
2. รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม
3. โรงพยาบาลแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์และส่วนที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองให้ทราบ (ถ้ามี)
4. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินและส่วนที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.บัตร NKI CARD
2.บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง


สถานพยาบาลนอกเครือข่าย
กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและแบบผู้ป่วยนอก

1. รับการรักษาตามความเหมาะสม
2. ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
3. นำส่งหลักฐานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทน (Claim form)
2. สำเนาบัตร NKI Card
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง
5. ใบรับรองแพทย์
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรณีโอนเงิน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ทุกธนาคาร ยกเว้น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
    สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

การนำส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ส่งทางไปรษณีย์มายัง แผนกสินไหมสุขภาพ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 90/3-6 ชั้น 1 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือตามที่อยู่สาขาใกล้บ้าน
ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือสาขาที่อยู่ใกล้บ้าน

การรับเงินค่าสินไหม

บริษัทฯ จะจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน 
ตามสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่บริษัทฯ ได้รับ


ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาล

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและ อุบัติเหตุ 
2. สำเนาใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุ การวินิจฉัยและการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน
                        
ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ และ อุบัติเหตุ 
2. ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุ การวินิจฉัยและการรักษา
3. ประวัติการรักษาทั้งหมดของผู้ป่วย รวมทั้งผลการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ เป็นต้น
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและ อุบัติเหตุ  (กรอกโดยผู้รับผลประโยชน์)
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
3. หนังสือรับรองการเป็นพนักงานจนถึงวันที่เสียชีวิต สำหรับกรมธรรม์กลุ่มพนักงานบริษัท
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้(รับรองสำเนาถูกต้อง)ของผู้รับผลประโยชน์
5. สำเนาใบมรณะบัตร
6. สำเนาหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาล
7. สำเนาใบชันสูตรศพ 
8. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
9. สำเนาประวัติบันทึกการรักษาพยาบาลทั้งหมดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ซึ่งผู้ตายเข้ารับการรักษาหรือเพื่อรับการวินิจฉัยชันสูตรการตาย)

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน

ชดเชยรายได้

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและ อุบัติเหตุ 
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้(รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ
4. สำเนาใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุ การวินิจฉัยและการรักษา

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน