บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน และมีการดูแลพนักงานที่ดี อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุ ค่าตัดแว่นสายตา ค่าทำฟัน โบนัสประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือสมรส  เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ เป็นต้น เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพื่อรองรับการขยายงาน ในหลากหลายตำแหน่งงาน 

 

ชื่อผู้ติดต่อ   ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ที่อยู่    100/47-55 อาคารสาธรธานี ชั้น25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ   10500

โทรศัพท์  0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1735
โทรสาร    0-2636-7999 # 1450
อีเมลล์      hr@navakij.co.th 
โฮมเพจ    http://www.navakij.co.th
 

ตำแหน่งงานว่าง

  1. Database Administrator (Oracle/MS SQL) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Be a technical expertise for Oracle database server and SQL database server as well
  - Be a consultant in the reviews, planning, testing, and execution of business applications and database upgrades
  - Advise management on technical application and database issues as related to corporate business rules, practices, and changes
  - Supporting day-to-day operation incident and change
  - With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
  - Investigating and coordinating with peers/cross team to perform root cause analysis and provide a good solution for quick win and long term
  - Collecting history of performance data to produce and suggesting for performance tuning and capacity planning
   
  Requirements:
  - Thai Nationality only
  - Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, MIS, IT or any related field
  - At least 3 years' experience in Oracle database administrator and SQL database administrator
  - Strong technical and analytical, troubleshooting and leadership skills
  - Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints
  - Good team player, Service oriented and Ability to work in fast placed environment
  - Ability to work both independently and as part of a team
  - At least one database certification will be an advantage
  - Good command of English

   

  2. IT Helpdesk Support (Supervisor) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Day to day operation support (70 % for remote support, and 30% for onsite support).
  - Base on problem incidents and service request tickets, achieve a high level of user satisfaction by providing quick response and quick resolving problem, and good service quality to users are expected.
  - Deal directly with users by telephone or face to face.
  - Respond promptly to user inquiries
  - Monitor incident tickets in Service Desk System
  - Hardware / Software / Applications client problem solving.
  - Install support Hardware / Software / Network / PC / Printer / UPS
  - Inventory records and controls, PC replacement roll out, Software License control
  - Coordinate with IT team if required.

  Requirements:
  - Thai Nationality only
  - Bachelor's degree in Computer Science or related fields.
  - At least 4 years IT experience covering in several IT support areas; Basic Windows OS.
  - Administration, Desktop management, WSUS, PC support, Basic Network, Printer Solution.
  - LAN, Helpdesk support.
  - Good problem analysis and problem-solving.
  - Excellent support and service mind.
  - Work under pressures.
  - English communication skills
  3. Java Programmer: Junior Level จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. ดูแลระบบ Core Application ของบริษัท ระบบ Genius (Insurance ApplicationPakage)และระบบเชื่อมต่อ
  2. ดูแล User ผู้ใช้งานระบบ Core Application ได้โดยมีจิตใจในการบริการ

  คุณสมบัติ :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือใกล้เคียง
  3. มีความสามารถในด้าน Programming  เช่น ภาษา C#, VB.NET , Java , SQL หรืออื่นๆ ได้
  4. สามารถเขียน program บน IBM AS/400 หรือดูแล ระบบ  IBM AS/400 ได้
  5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

  4. ผู้จัดการสาขาเชียงราย จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 45 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ

   

  5. IT Security จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   Job Descriptions:

  • Management Information Security to ISO 27001 and/or IT International Standard ensuring framework is accordance with best practice.
  • Create/delete/update with information security system Firewall, IDS/IPS/Endpoint
  • Implementing procedures, standard, and guides as necessary to implement and affiliates information security policies
  • Control Firewall, IPS/IDS, and Endpoint, e-Mail Security, Log Management, Web Security, Vulnerabilities assessment Tools, Penetration test and provide situational awareness for company personnel.
  • Perform Vulnerabilities assessment scanning following OIC standard
  • Perform Penetration Test following OIC standard
  • Feasibility the solution and prevention with new security technical
  • Assess the IT Security risks and ensure risk treatment plan performed.
  • Implement security baseline with information security system OIC


  Requirements:

  • Male / Female aged between 30-36 years old
  • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, MIS, IT or related field.
  • Minimum 3-5 years’ working experience in IT Security or IT System about Firewall, Network, Event Log, and incident Monitoring, Analyze Tools Knowledge of security compliance (ISO27001, OIC)
  • All of overview IT infrastructure knowledge for Windows system, Linux system
  • Good interpersonal and communication skills
  • Positive attitude, strong analytical and problem-solving skills
  • Ability to think logically and act tactically with a strong sense of responsibility
  • Ability to communicate effectively with all levels of staff and across various organizational levels
  • Ability to work to deadlines and in team environment Responsibility
  6. เจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการ (ประกันวินาศภัย) ประจำสำนักงานใหญ่ (สาทร) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.ดำเนินการด้านคดีส่วนงานอนุญาโตตุลาการ คปภ และสมาคม ประกันภัยวินาศภัย
  2.บริหารงานบังคับคดีคู่กรณีบุคคลและประกันภัย
   
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 31 - 35 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จบสาขาวิชานิติศาสตร์ เท่านั้น
  3. มีประสบการณ์ทำงานส่วนงานอนุญาโตตุลาการ อย่างน้อย 2 ปี  
  4. มีประสบการณ์ทำงานเรียกร้องส่วนบุคคล หรือประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้อย่างน้อย 2 - 3 ปี 
   
  7. ผู้จัดการสาขาจันทบุรี จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  8. Senior Manager / Manager - Business Process Improvement จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Review the existing operational process and initiate process improvement in order to improve process.
  - Introduce process and improvement to enhance work efficiency
  - Evaluate the effectiveness and performance of process improvement implementation
  - Ensure implementation of efficient operational procedure.
  - Design process to support new product / service to support the customer
  - Assist the team with ad hoc analysis and projects
  - Establish workflows and risk assessment to handling New Product / Business
   
  Qualifications:
  - Bachelor or Master's degree in Business Management, Computer Science, IT, MIS or related fields
  - At least 5 years of working experience in Process Improvement or / and Business Continuity Plan or / and Process Re-engineering.
  - Have extensive experience and strong background in Business Process (preferable)
  - Experience with and understanding of process design is an advantage
  - Good communication skill with all levels of employees and strong team player
  9. เจ้าหน้าที่สินไหมพรบ. จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  รับผิดชอบการจัดการสินไหมญรถยนต์ประกันสูญหาย และการจัดสินไหมฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ,บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามความคุ้มครองกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ

  คุณสมบัติ 

  • เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เท่านั้น

  • มีประสบการณ์สินไหมพรบ. ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  10. Java Developer/Java Programmer/Java Software Developer จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - Getting requirements from users by using JAVA
  - Designing and Coding program
  - Testing and Checking program
  - Any tasks as assigned
   
  คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Information Technology, MIS
  - Thai Nationality only, age 25- 35 years old.
  - Bachelor’s Degree or higher in Computer science / Computer Engineering / Information Technology.
  2-8 year experience in JAVA software development
  - Self-motivated, team work and able to work in fast-paced environment with deadlines
  Knowledge with  
  Java 8 Object-Oriented Analyst & Design with UML
  J2EE, EJB3, Spring Framework, Servlet3, JSP, JavaMail, Web Services SOAP, RESTful, JMS, XML ,JSON
  JPA 2, Hibernate ORM, Hibernate validator, JDBC,
  Database MSSQL Server, Postgresql, Oracle, MySQL, DB2 and SQL Command
  CSS3, Html5, JavaScript ES5, JavaScript ES6, JQuery, Angular2
  Tools  
  Spring Tools
  Eclipse Tools
  Tomcat Server
  NodeJs
  SVN
  GIT
  Jasper Report, iReport, Crystal Report
  11. เจ้าหน้าที่เรียกร้องบริษัทประกันภัย จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

    หน้าที่ความรับผิดชอบ: ***ไม่ใช่งานขายประกัน***  

  • ดูแลและรับผิดชอบงานด้านคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบุคคล/ บริษัทประกันภัย, ติดตามเรียกร้องคู่กรณีและการบังคับคดี รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนศาล
   
  คุณสมบัติ:
   
  1. เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา และหากจบสาขาวิชานิติศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานส่วนงานเรียกร้องบุคคลของบริษัทประกันภัย หรือประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้อย่างน้อย 3-5 ปี
   
  12. พนักงานตรวจสภาพรถยนต์ จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ออกตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย และจัดทำเอกสาร รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากจบสาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สามารถนำมาปฏิบัติงานได้
  4. มีประสบการณ์งานด้านตรวจสภาพรถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
  5. มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  13. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน (A/O Receivable Administration ) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล

  2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย
  3. ส่งรายการการตัดรับชำระหนี้จากคู่ค้า
  4. บันทึกใบสำคัญรับเงินเข้าระบบ DB
  5. รายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับหัวหน้า
  6.โทรนัดหมายการจัดส่งกรมธรรม์ ให้กับคู่ค้า
  7. นำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  8. ออกใบเสร็จรับเงิน
  9. รับชำระค่าเบี้ยโดยวิธีการตัดบัตรเครดิต แบบ VEDC

  คุณสมบัติผู้สมัคร:
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

   

   

  14. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรถยนต์/ อนุมัติซ่อม จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:  ***ไม่ใช่งานขายประกัน***
  ประเมินค่าความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุการเฉี่ยว ชน ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติจ่ายค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ค่าแรง ตามวงเงินที่สามารถอนุมัติได้

  คุณสมบัติ
  •เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  •วุฒิปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  •มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  •มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และอะไหล่
  •มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นและรักงานบริการ
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms office ได้ดี
   

  15. เจ้าหน้าที่สำรวจภัย (วิศวกรรม) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ และ ทำรายงานผลการสำรวจของความเสียหายทุกประเภท ยกเว้นภัยยานยนต์

  2.ติดต่อและประสานงานกับบริษัทสำรวจความเสียหาย ในกรณีที่ต้องใช้บริษัทสำรวจความเสียหายเป็นผู้ดำเนินการ
  3.ให้การบริการอำนวยความสะดวกและแนะนำช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในด้านเอกสารและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  4.ทำการเจรจาตกลงเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบกฎเกณฑ์อำนาจที่บริษัทฯที่ได้กำหนดไว้
  5.ดำเนินการเข้ารวมสิทธิ์ เจรจาเรียกร้องกับคู่กรณีตามกฎหมาย
  6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆทุกชนิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย ( ยกเว้นภัยยานยนต์  )
  7.พิจารณาการสวมสิทธิไล่เบี้ยเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีหรือผู้ละเมิด


  คุณสมบัติผู้สมัคร:
  -  เพศชาย
  -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, โยธา และเครื่องกล
  -  มีประสบการณ์ด้านประกันภัย Non-motor หรือด้านสินไหม Non-motor 
  -  มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์พอใช้

  16. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส (Motor / Non-Motor) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน
  3. จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน
   
  คุณสมบัติ
  - เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี