บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน และมีการดูแลพนักงานที่ดี อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุ ค่าตัดแว่นสายตา ค่าทำฟัน โบนัสประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือสมรส  เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ เป็นต้น เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพื่อรองรับการขยายงาน ในหลากหลายตำแหน่งงาน 

 

ชื่อผู้ติดต่อ   ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ที่อยู่    100/47-55 อาคารสาธรธานี ชั้น25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ   10500

โทรศัพท์  0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1735
โทรสาร    0-2636-7999 # 1450
อีเมลล์      hr@navakij.co.th 
โฮมเพจ    http://www.navakij.co.th
 

ตำแหน่งงานว่าง

  1. Database Administrator (Oracle/MS SQL) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Be a technical expertise for Oracle database server and SQL database server as well
  - Be a consultant in the reviews, planning, testing, and execution of business applications and database upgrades
  - Advise management on technical application and database issues as related to corporate business rules, practices, and changes
  - Supporting day-to-day operation incident and change
  - With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
  - Investigating and coordinating with peers/cross team to perform root cause analysis and provide a good solution for quick win and long term
  - Collecting history of performance data to produce and suggesting for performance tuning and capacity planning
   
  Requirements:
  - Thai Nationality only
  - Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, MIS, IT or any related field
  - At least 3 years' experience in Oracle database administrator and SQL database administrator
  - Strong technical and analytical, troubleshooting and leadership skills
  - Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints
  - Good team player, Service oriented and Ability to work in fast placed environment
  - Ability to work both independently and as part of a team
  - At least one database certification will be an advantage
  - Good command of English

   

  2. Java Programmer: Junior Level จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. ดูแลระบบ Core Application ของบริษัท ระบบ Genius (Insurance ApplicationPakage)และระบบเชื่อมต่อ
  2. ดูแล User ผู้ใช้งานระบบ Core Application ได้โดยมีจิตใจในการบริการ

  คุณสมบัติ :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือใกล้เคียง
  3. มีความสามารถในด้าน Programming  เช่น ภาษา C#, VB.NET , Java , SQL หรืออื่นๆ ได้
  4. สามารถเขียน program บน IBM AS/400 หรือดูแล ระบบ  IBM AS/400 ได้
  5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

  3. IT Security จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   Job Descriptions:

  • Management Information Security to ISO 27001 and/or IT International Standard ensuring framework is accordance with best practice.
  • Create/delete/update with information security system Firewall, IDS/IPS/Endpoint
  • Implementing procedures, standard, and guides as necessary to implement and affiliates information security policies
  • Control Firewall, IPS/IDS, and Endpoint, e-Mail Security, Log Management, Web Security, Vulnerabilities assessment Tools, Penetration test and provide situational awareness for company personnel.
  • Perform Vulnerabilities assessment scanning following OIC standard
  • Perform Penetration Test following OIC standard
  • Feasibility the solution and prevention with new security technical
  • Assess the IT Security risks and ensure risk treatment plan performed.
  • Implement security baseline with information security system OIC


  Requirements:

  • Male / Female aged between 30-36 years old
  • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, MIS, IT or related field.
  • Minimum 3-5 years’ working experience in IT Security or IT System about Firewall, Network, Event Log, and incident Monitoring, Analyze Tools Knowledge of security compliance (ISO27001, OIC)
  • All of overview IT infrastructure knowledge for Windows system, Linux system
  • Good interpersonal and communication skills
  • Positive attitude, strong analytical and problem-solving skills
  • Ability to think logically and act tactically with a strong sense of responsibility
  • Ability to communicate effectively with all levels of staff and across various organizational levels
  • Ability to work to deadlines and in team environment Responsibility
  4. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขากระบี่ จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักงานขาย
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  5. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาภูเก็ต จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  6. เจ้าหน้าที่การตลาด/ อาวุโส ประจำสาขานครศรีธรรมราช จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  7. Java Developer/Java Programmer/Java Software Developer จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - Getting requirements from users by using JAVA
  - Designing and Coding program
  - Testing and Checking program
  - Any tasks as assigned
   
  คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Information Technology, MIS
  - Thai Nationality only, age 25- 35 years old.
  - Bachelor’s Degree or higher in Computer science / Computer Engineering / Information Technology.
  2-8 year experience in JAVA software development
  - Self-motivated, team work and able to work in fast-paced environment with deadlines
  Knowledge with  
  Java 8 Object-Oriented Analyst & Design with UML
  J2EE, EJB3, Spring Framework, Servlet3, JSP, JavaMail, Web Services SOAP, RESTful, JMS, XML ,JSON
  JPA 2, Hibernate ORM, Hibernate validator, JDBC,
  Database MSSQL Server, Postgresql, Oracle, MySQL, DB2 and SQL Command
  CSS3, Html5, JavaScript ES5, JavaScript ES6, JQuery, Angular2
  Tools  
  Spring Tools
  Eclipse Tools
  Tomcat Server
  NodeJs
  SVN
  GIT
  Jasper Report, iReport, Crystal Report
  8. พนักงานตรวจสภาพรถยนต์ จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ออกตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย และจัดทำเอกสาร รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากจบสาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สามารถนำมาปฏิบัติงานได้
  4. มีประสบการณ์งานด้านตรวจสภาพรถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
  5. มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  9. Programmer (MIS) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เขียนโปรแกรมตาม Specification ที่ได้ออกแบบไว้ และวิเคราะห์ออกแบบรายงานได้

  2. ให้คำปรึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

  3. รับผิดชอบโครงการ ETL & Data warehouse  & Data Dictionary.

   คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

  2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Mis, เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง Computer System, Software Development, Database Design, System Analysis และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
  4. มีความรู้ในเรื่อง Database Development โดยใช้ My SQL and MS SQL Server และDatawarehouse Design,  ETL DataStage, PL/SQL Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  10. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน (A/O Receivable Administration ) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล

  2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย
  3. ส่งรายการการตัดรับชำระหนี้จากคู่ค้า
  4. บันทึกใบสำคัญรับเงินเข้าระบบ DB
  5. รายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับหัวหน้า
  6.โทรนัดหมายการจัดส่งกรมธรรม์ ให้กับคู่ค้า
  7. นำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  8. ออกใบเสร็จรับเงิน
  9. รับชำระค่าเบี้ยโดยวิธีการตัดบัตรเครดิต แบบ VEDC

  คุณสมบัติผู้สมัคร:
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

   

   

  11. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ (สัญญาจ้างและ Sub Contract) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. บันทึกข้อมูลการรับประกัน
  2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์

  คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. พิมพ์ดีดสัมผัส
  4. มีความละเอียดรอบคอบ

  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ฯลฯ

  12. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญาบริษัท จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางด้านกฎหมาย ได้แก่หนังสือสัญญา หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือชี้แจงหน่วยงานต่างๆ 
  2. ดำเนินการงานจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน จดทะเบียนทางภาษี และงานของมูลนิธินวธรรม เป็นต้น
  3. แจ้งความร้องทุกข์ และดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในชั้นศาล ชั้นพนักงานสอบสวน รวมถึงการสืบทรัพย์-บังคับคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  4. ดำเนินการการเร่งรัด ติดตาม ตลอดทั้งเจรจาประนีประนอมหนี้ ในชั้นศาล
  5. ให้คำปรึกษาการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตลอดจนค้นคว้าข้อกฎหมายต่างๆ ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
  6. ว่าความดำเนินคดีในศาลในบางกรณี
   
  คุณสมบัติ :
  1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีผลการเรียนดี
  3. มีใบอนุญาตว่าความ
  4. มีประสบการณ์การฝึกงานและ/หรือการทำงานทางด้านการว่าความ ดำเนินคดี และบังคับคดี 1 ปี ขึ้นไป
  5. มีความรับผิดชอบงานสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  6. มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชน, กฎหมายประกันภัย, กลต, ตลท ฯลฯ
  7. จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  13. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส (Non-Motor) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน
  3. จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน
   
  คุณสมบัติ
  - เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  14. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ติดต่อ นัดหมาย เพื่อการจัดส่งกรมธรรม์ สลักหลัง หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ติดต่อนัดหมาย และรับชำระค่าเบี้ยประกัน จากตัวแทนและผู้เอาประกันภัย นำส่งให้แผนกการเงิน
  3. ติดตาม ทวงถาม เบี้ยประกันค้างชำระ จากตัวแทนและผู้เอาประกันภัย  
  4. บันทึกการรับเงินที่ชำระแล้วในระบบงาน บันทึกบัญชี และ ออกใบเสร็จรับเงิน และทำรายงานสรุป
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 3 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
   
  15. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.รับผิดชอบในการจัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 และภงด.1 ประจำเดือน เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
  2.จัดทำรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน
  3.ดูแลบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทำการ Allocate ในระบบ
  4.ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นแบบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) ประจำเดือน
  5.ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อส.4ข.) ประจำงวด 
  6.ทำรายการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อทำการ Allocate ในระบบ
  7.จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ใช้นำส่งกรมสรรพากรเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย (เช่น ใบเสร็จรับเงิน, สำเนาใบต่อ เป็นต้น)
  8. การทำรายงาน งบการเงิน และรายงานทางการเงิน เช่น งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีสินทรัพย์ถาวร การทำงบแยกประเภท เป็นต้น
   
  คุณสมบัติ:
  - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
  - มีประสบการณ์ด้านบัญชี/ ภาษีอากร อย่างน้อย 1-2 ปี 
  - มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับกฎหมายและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  - หากผ่านงานตรวจสอบจากบริษัทชั้นนำ หรือบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ( เช่น Microsoft Office )