บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน และมีการดูแลพนักงานที่ดี อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุ ค่าตัดแว่นสายตา ค่าทำฟัน โบนัสประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือสมรส  เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ เป็นต้น เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพื่อรองรับการขยายงาน ในหลากหลายตำแหน่งงาน 

 

ชื่อผู้ติดต่อ   ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ที่อยู่    100/47-55 อาคารสาธรธานี ชั้น25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ   10500

โทรศัพท์  0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1735
โทรสาร    0-2636-7999 # 1450
อีเมลล์      hr@navakij.co.th 
โฮมเพจ    http://www.navakij.co.th
 

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสาขาชุมพร จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

    

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน   ผลการสำรวจภัย
  2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
  3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
  4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
  6.สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
  4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย  ความสมัครใจ
  2. Java Programmer: Junior Level จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. ดูแลระบบ Core Application ของบริษัท ระบบ Genius (Insurance ApplicationPakage)และระบบเชื่อมต่อ
  2. ดูแล User ผู้ใช้งานระบบ Core Application ได้โดยมีจิตใจในการบริการ

  คุณสมบัติ :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือใกล้เคียง
  3. มีความสามารถในด้าน Programming  เช่น ภาษา C#, VB.NET , Java , SQL หรืออื่นๆ ได้
  4. สามารถเขียน program บน IBM AS/400 หรือดูแล ระบบ  IBM AS/400 ได้
  5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

  3. ผู้จัดการสาขานครราชสีมา จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ

   

  4. IT Security จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   Job Descriptions:

  • Management Information Security to ISO 27001 and/or IT International Standard ensuring framework is accordance with best practice.
  • Create/delete/update with information security system Firewall, IDS/IPS/Endpoint
  • Implementing procedures, standard, and guides as necessary to implement and affiliates information security policies
  • Control Firewall, IPS/IDS, and Endpoint, e-Mail Security, Log Management, Web Security, Vulnerabilities assessment Tools, Penetration test and provide situational awareness for company personnel.
  • Perform Vulnerabilities assessment scanning following OIC standard
  • Perform Penetration Test following OIC standard
  • Feasibility the solution and prevention with new security technical
  • Assess the IT Security risks and ensure risk treatment plan performed.
  • Implement security baseline with information security system OIC


  Requirements:

  • Male / Female aged between 30-36 years old
  • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, MIS, IT or related field.
  • Minimum 3-5 years’ working experience in IT Security or IT System about Firewall, Network, Event Log, and incident Monitoring, Analyze Tools Knowledge of security compliance (ISO27001, OIC)
  • All of overview IT infrastructure knowledge for Windows system, Linux system
  • Good interpersonal and communication skills
  • Positive attitude, strong analytical and problem-solving skills
  • Ability to think logically and act tactically with a strong sense of responsibility
  • Ability to communicate effectively with all levels of staff and across various organizational levels
  • Ability to work to deadlines and in team environment Responsibility
  5. Senior Manager / Manager - Business Process Improvement จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Review the existing operational process and initiate process improvement in order to improve process.
  - Introduce process and improvement to enhance work efficiency
  - Evaluate the effectiveness and performance of process improvement implementation
  - Ensure implementation of efficient operational procedure.
  - Design process to support new product / service to support the customer
  - Assist the team with ad hoc analysis and projects
  - Establish workflows and risk assessment to handling New Product / Business
   
  Qualifications:
  - Bachelor or Master's degree in Business Management, Computer Science, IT, MIS or related fields
  - At least 5 years of working experience in Process Improvement or / and Business Continuity Plan or / and Process Re-engineering.
  - Have extensive experience and strong background in Business Process (preferable)
  - Experience with and understanding of process design is an advantage
  - Good communication skill with all levels of employees and strong team player
  6. Java Developer/Java Programmer/Java Software Developer จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - Getting requirements from users by using JAVA
  - Designing and Coding program
  - Testing and Checking program
  - Any tasks as assigned
   
  คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Information Technology, MIS
  - Thai Nationality only, age 25- 35 years old.
  - Bachelor’s Degree or higher in Computer science / Computer Engineering / Information Technology.
  2-8 year experience in JAVA software development
  - Self-motivated, team work and able to work in fast-paced environment with deadlines
  Knowledge with  
  Java 8 Object-Oriented Analyst & Design with UML
  J2EE, EJB3, Spring Framework, Servlet3, JSP, JavaMail, Web Services SOAP, RESTful, JMS, XML ,JSON
  JPA 2, Hibernate ORM, Hibernate validator, JDBC,
  Database MSSQL Server, Postgresql, Oracle, MySQL, DB2 and SQL Command
  CSS3, Html5, JavaScript ES5, JavaScript ES6, JQuery, Angular2
  Tools  
  Spring Tools
  Eclipse Tools
  Tomcat Server
  NodeJs
  SVN
  GIT
  Jasper Report, iReport, Crystal Report
  7. เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหมทดแทน (รับสมัครด่วน) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลและรับผิดชอบงานด้านคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบุคคล/ บริษัทประกันภัย, ติดตามเรียกร้องคู่กรณีและการบังคับคดี รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนศาล 

    คุณสมบัติ : 

     1. เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

     2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา และหากจบสาขาวิชานิติศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

     3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และหากมีประสบการณ์ติดตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

     4. หากมีตั๋วทนายความจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

           

  8. เจ้าหน้าที่ประสานงานสถาบันการเงิน (Motor) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน ที่ได้รับมอบหมาย

  2. Admin operation ในการแจ้งงานใหม่, งานต่ออายุ และ งานสลักหลัง

  3. จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานเบี้ยประกันภัย, รายงานการต่ออายุ, การเปิด code นายหน้ารายใหม่

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ:
  • เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอรฺ์พื้นฐาน และโปรแกรม MS word, MS Excel, MS Power Point.
  •  มีอัธยาศัยดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร / ธุรการ / งานสารบรรณ/ งานติดต่อประสานงาน ในบริษัทประกันภัยฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  9. แม่บ้านสำนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่สาทร (สัญญาจ้างรายปี) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในสำนักงาน รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป                                                      
  3.หากทำงานหรือผ่านงานแม่บ้านสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4.สามารถทำงานเป็นทีม มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีใจรักในงานบริการ และมีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ

  10. เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (A/P : Account Payable) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!! จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. ตรวจสอบรายการบันทึกการจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

  2. ดูเเลเอกสาร และบันทึกรายการด้านบัญชีเจ้าหนี้ รวมทั้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย


  คุณสมบัติ:

  1) เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!!

  2) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี เท่านั้น

  3) มีความรู้มาตรฐานการบัญชื และความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4) สำหรับ เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายอาวุโส ต้องมีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี และเจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (A/P : Account Payable) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!!หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

  5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

  6) สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

  7) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

   

   

  11. Marketing Administration : Inter Broker Channel จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:  ***ไม่ใช่งานขายประกัน***
  - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกข้อมูลในระบบ
  - ประสานงาน ติดตามเอกสาร กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
  - ดูแล และจัดการงานธุรการ/สารบรรณทุกประเภทของแผนก
  - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ:

  - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี **สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  - หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร/ธุรการ/งานสารบรรณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ฯลฯ
   

  12. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ (สัญญาจ้างและ Sub Contract) จำนวนที่เปิดรับ 3 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. บันทึกข้อมูลการรับประกัน
  2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์

  คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. พิมพ์ดีดสัมผัส
  4. มีความละเอียดรอบคอบ

  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ฯลฯ

  13. เจ้าหน้าที่การตลาดสาขาพิจิตร จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  14. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสาขาขอนแก่น จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
   
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน   ผลการสำรวจภัย
  2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
  3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
  4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
  6.สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
  4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย  ความสมัครใจ
  15. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ:  ***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  • รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน ผลการสำรวจภัย
  • เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
  • บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
  • ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
  • สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
  • อนุมัติการจัดซ่อม

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน, ซื้อรถ และเหตุฉุกเฉิน ต่างๆ , ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานปีใหม่ ฯลฯ
  16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบ
  2. จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
  3. รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการตรวจสอบ
  4. นำเสนอผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
   
  คุณสมบัติ
  1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
  2. ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอื่นๆ
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  5. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ อย่างน้อย 1 - 3 ปี

   

  17. Marketing Coordinator จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE และอินเตอร์เน็ต