บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน และมีการดูแลพนักงานที่ดี อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุ ค่าตัดแว่นสายตา ค่าทำฟัน โบนัสประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือสมรส  เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ เป็นต้น เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพื่อรองรับการขยายงาน ในหลากหลายตำแหน่งงาน 

 

ชื่อผู้ติดต่อ   ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ที่อยู่    100/47-55 อาคารสาธรธานี ชั้น25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ   10500

โทรศัพท์  0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1735
โทรสาร    0-2636-7999 # 1450
อีเมลล์      hr@navakij.co.th 
โฮมเพจ    http://www.navakij.co.th
 

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นิติการสินไหมทดแทนอาวุโส จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ  ** ไม่ใช่งานขายประกัน **

  1.ดำเนินการบันทึกรับแจ้งเหตุจากผู้เอาประกันภัยและ/หรือตัวแทน และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
  2.นัดหมายเพื่อเข้าสำรวจภัยหรือแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
  3.ติดตามข้อมูล/เอกสารและให้คำแนะนำผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีส่งบริษัทสำรวจภัยติดตามการทำงานของบริษัทสำรวจภัยอย่างใกล้ชิด และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
  4.พิจารณาการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  5.เสนอพิจารณาค่าสินไหมตามประกาศเรื่องการมอบอำนาจในการตกลงและลงนามอนุมัติจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
  6.เจรจา/ชี้แจงค่าสินไหมกับผู้เอาประกันภัยและ/หรือตัวแทนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  7.เสนอจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วและกำหนดวันจ่ายตามระเบียบของฝ่ายการเงิน และเสนอจ่ายค่าบริการสำรวจที่ถูกต้องตามข้อตกลงว่าจ้างตาม credit term และระเบียบที่ฝ่ายการเงินกำหนด
  5.งานอื่นๆด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและศาลเกี่ยวกับคดีบริษัทตามที่ได้รับหมอบหมาย

  คุณสมบัติ :
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เท่านั้น
  2. หากมีประสบการณ์ด้านนิติการสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัยไม่เกิน 5 ปี 
  3.อายุไม่เกิน 35 ปี 
  4. เพศชาย/ หญิง
  2. Java Programmer: Junior Level จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. ดูแลระบบ Core Application ของบริษัท ระบบ Genius (Insurance ApplicationPakage)และระบบเชื่อมต่อ
  2. ดูแล User ผู้ใช้งานระบบ Core Application ได้โดยมีจิตใจในการบริการ

  คุณสมบัติ :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือใกล้เคียง
  3. มีความสามารถในด้าน Programming  เช่น ภาษา C#, VB.NET , Java , SQL หรืออื่นๆ ได้
  4. สามารถเขียน program บน IBM AS/400 หรือดูแล ระบบ  IBM AS/400 ได้
  5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

  3. ผู้จัดการสาขาเชียงราย จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 45 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ

   

  4. IT Security จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   Job Descriptions:

  • Management Information Security to ISO 27001 and/or IT International Standard ensuring framework is accordance with best practice.
  • Create/delete/update with information security system Firewall, IDS/IPS/Endpoint
  • Implementing procedures, standard, and guides as necessary to implement and affiliates information security policies
  • Control Firewall, IPS/IDS, and Endpoint, e-Mail Security, Log Management, Web Security, Vulnerabilities assessment Tools, Penetration test and provide situational awareness for company personnel.
  • Perform Vulnerabilities assessment scanning following OIC standard
  • Perform Penetration Test following OIC standard
  • Feasibility the solution and prevention with new security technical
  • Assess the IT Security risks and ensure risk treatment plan performed.
  • Implement security baseline with information security system OIC


  Requirements:

  • Male / Female aged between 30-36 years old
  • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, MIS, IT or related field.
  • Minimum 3-5 years’ working experience in IT Security or IT System about Firewall, Network, Event Log, and incident Monitoring, Analyze Tools Knowledge of security compliance (ISO27001, OIC)
  • All of overview IT infrastructure knowledge for Windows system, Linux system
  • Good interpersonal and communication skills
  • Positive attitude, strong analytical and problem-solving skills
  • Ability to think logically and act tactically with a strong sense of responsibility
  • Ability to communicate effectively with all levels of staff and across various organizational levels
  • Ability to work to deadlines and in team environment Responsibility
  5. ผู้จัดการสาขาจันทบุรี จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  6. Senior Manager / Manager - Business Process Improvement จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Review the existing operational process and initiate process improvement in order to improve process.
  - Introduce process and improvement to enhance work efficiency
  - Evaluate the effectiveness and performance of process improvement implementation
  - Ensure implementation of efficient operational procedure.
  - Design process to support new product / service to support the customer
  - Assist the team with ad hoc analysis and projects
  - Establish workflows and risk assessment to handling New Product / Business
   
  Qualifications:
  - Bachelor or Master's degree in Business Management, Computer Science, IT, MIS or related fields
  - At least 5 years of working experience in Process Improvement or / and Business Continuity Plan or / and Process Re-engineering.
  - Have extensive experience and strong background in Business Process (preferable)
  - Experience with and understanding of process design is an advantage
  - Good communication skill with all levels of employees and strong team player
  7. เจ้าหน้าที่สินไหมพรบ. จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  รับผิดชอบการจัดการสินไหมญรถยนต์ประกันสูญหาย และการจัดสินไหมฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ,บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามความคุ้มครองกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ

  คุณสมบัติ 

  • เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เท่านั้น

  • มีประสบการณ์สินไหมพรบ. ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  8. Java Developer/Java Programmer/Java Software Developer จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - Getting requirements from users by using JAVA
  - Designing and Coding program
  - Testing and Checking program
  - Any tasks as assigned
   
  คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Information Technology, MIS
  - Thai Nationality only, age 25- 35 years old.
  - Bachelor’s Degree or higher in Computer science / Computer Engineering / Information Technology.
  2-8 year experience in JAVA software development
  - Self-motivated, team work and able to work in fast-paced environment with deadlines
  Knowledge with  
  Java 8 Object-Oriented Analyst & Design with UML
  J2EE, EJB3, Spring Framework, Servlet3, JSP, JavaMail, Web Services SOAP, RESTful, JMS, XML ,JSON
  JPA 2, Hibernate ORM, Hibernate validator, JDBC,
  Database MSSQL Server, Postgresql, Oracle, MySQL, DB2 and SQL Command
  CSS3, Html5, JavaScript ES5, JavaScript ES6, JQuery, Angular2
  Tools  
  Spring Tools
  Eclipse Tools
  Tomcat Server
  NodeJs
  SVN
  GIT
  Jasper Report, iReport, Crystal Report
  9. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน (A/O Receivable Administration ) จำนวนที่เปิดรับ 3 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล
  2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย
  3. ส่งรายการการตัดรับชำระหนี้จากคู่ค้า
  4. บันทึกใบสำคัญรับเงินเข้าระบบ DB
  5. รายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับหัวหน้า
  6.โทรนัดหมายการจัดส่งกรมธรรม์ ให้กับคู่ค้า
  7. นำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  8. ออกใบเสร็จรับเงิน
  9. รับชำระค่าเบี้ยโดยวิธีการตัดบัตรเครดิต แบบ VEDC

  คุณสมบัติผู้สมัคร:
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

   

  10. เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (A/P : Account Payable) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!! จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. ตรวจสอบรายการบันทึกการจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

  2. ดูเเลเอกสาร และบันทึกรายการด้านบัญชีเจ้าหนี้ รวมทั้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย


  คุณสมบัติ:

  1) เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!!

  2) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี เท่านั้น

  3) มีความรู้มาตรฐานการบัญชื และความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4) สำหรับ เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายอาวุโส ต้องมีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี และเจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (A/P : Account Payable) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!!หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

  5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

  6) สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

  7) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

   

   

  11. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ (สัญญาจ้างและ Sub Contract) จำนวนที่เปิดรับ 3 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. บันทึกข้อมูลการรับประกัน
  2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์

  คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. พิมพ์ดีดสัมผัส
  4. มีความละเอียดรอบคอบ

  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ฯลฯ

  12. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก
  2.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (PR + CSR event)
  3.ประสานงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท

  คุณสมบัติ
  1.เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
  2.ปริญญาตรี  สาขาสื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์
  4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  5. สามารถทำงานในวันหยุด และออกต่างจังหวัดได้
  6. มีทักษะการสื่อสารที่ดี  มีอัธยาศัยดี
  7. สามารถถ่ายภาพได้  และมีความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์
  8. หากมีความรู้ในการใช้โปรแกรม photoshop และ/หรือ illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  13. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  ขอบเขตความรับผิดชอบ งานด้านวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจประกันภัย และงานด้านการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
   
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ติดตาม และ วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง
  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
  3. ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม อันอาจจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท
  4. ร่วมกับแผนกกฎหมายในการจัดเก็บรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานอ้างอิง
  5. ติดตามและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบในข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ของ กลต. ตลท.
  6. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  7. ดำเนินการจัดทำข้อมูลและรายงานการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อ ตลท. อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
  8. ประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
  9. ดูแลละรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัท/คณะกรรมการ, ประสบการณ์ด้านกฎหมายของบริษัทจดทะเบียน, การวิเคราะห์ วางแผน ธุรกิจประกันภัย
  4. มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ของ กลต. ตลท.
  5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน พูด และเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  6. มีความรู้และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์
  7. สามารถประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  8. มีความรับผิดชอบสูง
  9. สามารถจัดระบบงานและเรียงลำดับความสำคัญของงานได้
  14. เจ้าหน้าที่การตลาดสาขาพิจิตร จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  15. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสาขาระยอง จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
   
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน   ผลการสำรวจภัย
  2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
  3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
  4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
  6.สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
  4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย  ความสมัครใจ
  16. เจ้าหน้าที่สนับสนุนสาขาระยอง หรือ พัทยา (Branch Support) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระ และจัดทำสรุปรายละเอียดเบี้ยค้างชำระ เกินเครดิต
  2. จัดทำรายงานภาษี และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับภาษี
  3. ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 , ภ.ง.ด. 1
  4. บันทึกรับเงิน
  5. ทำรายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง ๆ ของสาขา
  6. ควบคุมปริมาณความต้องการใช้ และจัดซื้ออุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งพิมพ์ของสาขาให้ตรวจสอบดูแล เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท
  7. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรับแจ้ง งานประกันภัยและงานสินไหมทดแทน
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย และหญิง
  2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  3. การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  >>> ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  17. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ:  ***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  • รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน ผลการสำรวจภัย
  • เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
  • บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
  • ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
  • สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
  • อนุมัติการจัดซ่อม

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน, ซื้อรถ และเหตุฉุกเฉิน ต่างๆ , ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานปีใหม่ ฯลฯ
  18. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบ
  2. จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
  3. รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการตรวจสอบ
  4. นำเสนอผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
   
  คุณสมบัติ
  1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
  2. ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอื่นๆ
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  5. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ อย่างน้อย 1 - 3 ปี

   

  19. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส (Motor / Non-Motor) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน
  3. จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน
   
  คุณสมบัติ
  - เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี