บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน และมีการดูแลพนักงานที่ดี อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุ ค่าตัดแว่นสายตา ค่าทำฟัน โบนัสประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือสมรส  เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ เป็นต้น เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพื่อรองรับการขยายงาน ในหลากหลายตำแหน่งงาน 

 

ชื่อผู้ติดต่อ   ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ที่อยู่    100/47-55 อาคารสาธรธานี ชั้น25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ   10500

โทรศัพท์  0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1735
โทรสาร    0-2636-7999 # 1450
อีเมลล์      hr@navakij.co.th 
โฮมเพจ    http://www.navakij.co.th
 

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่การเงินรับ/ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ** ปฏิบัติงานโครงการ ล้ง 1919 : Lhong 1919 บริษัทในเครือบมจ.นวกิจประกันภัย** จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
   
  (** ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำ ภายใต้การดูแลของบจก.ซิโน พอร์ท หรือ โครงการ ล้ง 1919 : Lhong 1919 บริษัทในเครือบมจ.นวกิจประกันภัย**)
   
  หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
  1. ติดตามเก็บเงิน สำหรับหนี้ที่ครบกำหนดชำระให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับผู้บังคับบัญชา
  2. ออกใบแจ้งหนี้ ,วางบิล และออกใบสั่งงาน เพื่อเรียกเก็บเงิน และจัดส่ง-รับเอกสาร พร้อมติดตามเอกสารด้านการเงิน / บัญชี ที่เกี่ยวข้อง
  3. ตรวจสอบยอดเงิน และจัดทำเอกสารและข้อมูลเพื่อนำส่งฝ่ายบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง ในการรับเงินจากลูกค้า
  4. จัดทำและนำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  5. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น
  3. มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สิน-บริหารหนี้สิน/ การเงินรับ/ บัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย 1-3 ปี (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจบริการ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Excel ได้ในระดับดี และโปรแกรม MS อื่นๆในระดับพอใช้
  5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้วันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 น. - 18.30 น. ณ ** สถานที่ปฏิบัติงาน ที่โครงการล้ง 1919 เลขที่ 248 ถ.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ **
  7. สามารถจัดหาบุคคลในการค้ำประกันการเข้าทำงานตามเงื่อนไขที่กับบริษัทฯกำหนดได้
  6. มีทักษะความคิดเชิงบวก, ความคิดสร้างสรรค์, สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ในระดับ
  2. Database Administrator (Oracle/MS SQL) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Be a technical expertise for Oracle database server and SQL database server as well
  - Be a consultant in the reviews, planning, testing, and execution of business applications and database upgrades
  - Advise management on technical application and database issues as related to corporate business rules, practices, and changes
  - Supporting day-to-day operation incident and change
  - With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
  - Investigating and coordinating with peers/cross team to perform root cause analysis and provide a good solution for quick win and long term
  - Collecting history of performance data to produce and suggesting for performance tuning and capacity planning
   
  Requirements:
  - Thai Nationality only
  - Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, MIS, IT or any related field
  - At least 3 years' experience in Oracle database administrator and SQL database administrator
  - Strong technical and analytical, troubleshooting and leadership skills
  - Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints
  - Good team player, Service oriented and Ability to work in fast placed environment
  - Ability to work both independently and as part of a team
  - At least one database certification will be an advantage
  - Good command of English

   

  3. IT Helpdesk Support (Supervisor) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Day to day operation support (70 % for remote support, and 30% for onsite support).
  - Base on problem incidents and service request tickets, achieve a high level of user satisfaction by providing quick response and quick resolving problem, and good service quality to users are expected.
  - Deal directly with users by telephone or face to face.
  - Respond promptly to user inquiries
  - Monitor incident tickets in Service Desk System
  - Hardware / Software / Applications client problem solving.
  - Install support Hardware / Software / Network / PC / Printer / UPS
  - Inventory records and controls, PC replacement roll out, Software License control
  - Coordinate with IT team if required.

  Requirements:
  - Thai Nationality only
  - Bachelor's degree in Computer Science or related fields.
  - At least 4 years IT experience covering in several IT support areas; Basic Windows OS.
  - Administration, Desktop management, WSUS, PC support, Basic Network, Printer Solution.
  - LAN, Helpdesk support.
  - Good problem analysis and problem-solving.
  - Excellent support and service mind.
  - Work under pressures.
  - English communication skills
  4. นิติการสินไหมทดแทน จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ  ** ไม่ใช่งานขายประกัน **

  1.ดำเนินการบันทึกรับแจ้งเหตุจากผู้เอาประกันภัยและ/หรือตัวแทน และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
  2.นัดหมายเพื่อเข้าสำรวจภัยหรือแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
  3.ติดตามข้อมูล/เอกสารและให้คำแนะนำผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีส่งบริษัทสำรวจภัยติดตามการทำงานของบริษัทสำรวจภัยอย่างใกล้ชิด และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
  4.พิจารณาการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  5.เสนอพิจารณาค่าสินไหมตามประกาศเรื่องการมอบอำนาจในการตกลงและลงนามอนุมัติจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
  6.เจรจา/ชี้แจงค่าสินไหมกับผู้เอาประกันภัยและ/หรือตัวแทนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  7.เสนอจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วและกำหนดวันจ่ายตามระเบียบของฝ่ายการเงิน และเสนอจ่ายค่าบริการสำรวจที่ถูกต้องตามข้อตกลงว่าจ้างตาม credit term และระเบียบที่ฝ่ายการเงินกำหนด
  5.งานอื่นๆด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและศาลเกี่ยวกับคดีบริษัทตามที่ได้รับหมอบหมาย

  คุณสมบัติ :
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เท่านั้น
  2. หากมีประสบการณ์ด้านนิติการสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัยไม่เกิน 5 ปี 
  3.อายุไม่เกิน 35 ปี 
  4. เพศชาย/ หญิง
  5. Java Programmer: Junior Level จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. ดูแลระบบ Core Application ของบริษัท ระบบ Genius (Insurance ApplicationPakage)และระบบเชื่อมต่อ
  2. ดูแล User ผู้ใช้งานระบบ Core Application ได้โดยมีจิตใจในการบริการ

  คุณสมบัติ :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือใกล้เคียง
  3. มีความสามารถในด้าน Programming  เช่น ภาษา C#, VB.NET , Java , SQL หรืออื่นๆ ได้
  4. สามารถเขียน program บน IBM AS/400 หรือดูแล ระบบ  IBM AS/400 ได้
  5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

  6. IT Security จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   Job Descriptions:

  • Management Information Security to ISO 27001 and/or IT International Standard ensuring framework is accordance with best practice.
  • Create/delete/update with information security system Firewall, IDS/IPS/Endpoint
  • Implementing procedures, standard, and guides as necessary to implement and affiliates information security policies
  • Control Firewall, IPS/IDS, and Endpoint, e-Mail Security, Log Management, Web Security, Vulnerabilities assessment Tools, Penetration test and provide situational awareness for company personnel.
  • Perform Vulnerabilities assessment scanning following OIC standard
  • Perform Penetration Test following OIC standard
  • Feasibility the solution and prevention with new security technical
  • Assess the IT Security risks and ensure risk treatment plan performed.
  • Implement security baseline with information security system OIC


  Requirements:

  • Male / Female aged between 30-36 years old
  • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, MIS, IT or related field.
  • Minimum 3-5 years’ working experience in IT Security or IT System about Firewall, Network, Event Log, and incident Monitoring, Analyze Tools Knowledge of security compliance (ISO27001, OIC)
  • All of overview IT infrastructure knowledge for Windows system, Linux system
  • Good interpersonal and communication skills
  • Positive attitude, strong analytical and problem-solving skills
  • Ability to think logically and act tactically with a strong sense of responsibility
  • Ability to communicate effectively with all levels of staff and across various organizational levels
  • Ability to work to deadlines and in team environment Responsibility
  7. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน ด่วนมาก!!! จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์และประสานงานส่วนงานตรวจสอบ ให้ออกตรวจสอบอุบัติเหตุให้ลูกค้า
  2. ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฉพาะหน้า
   
   คุณสมบัติ
  1.สามารถเข้างานเป็นกะได้
  2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!
  3.วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  4.เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

   

  8. ผู้จัดการสาขาจันทบุรี จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  9. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาร้อยเอ็ด จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักงานขาย
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  10. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาภูเก็ต จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  11. เจ้าหน้าที่การตลาด/ อาวุโส ประจำสาขานครศรีธรรมราช จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  12. ผู้จัดการสาขาจันทบุรี จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 45 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  13. Senior Manager / Manager - Business Process Improvement จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Review the existing operational process and initiate process improvement in order to improve process.
  - Introduce process and improvement to enhance work efficiency
  - Evaluate the effectiveness and performance of process improvement implementation
  - Ensure implementation of efficient operational procedure.
  - Design process to support new product / service to support the customer
  - Assist the team with ad hoc analysis and projects
  - Establish workflows and risk assessment to handling New Product / Business
   
  Qualifications:
  - Bachelor or Master's degree in Business Management, Computer Science, IT, MIS or related fields
  - At least 5 years of working experience in Process Improvement or / and Business Continuity Plan or / and Process Re-engineering.
  - Have extensive experience and strong background in Business Process (preferable)
  - Experience with and understanding of process design is an advantage
  - Good communication skill with all levels of employees and strong team player
  14. Java Developer/Java Programmer/Java Software Developer จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - Getting requirements from users by using JAVA
  - Designing and Coding program
  - Testing and Checking program
  - Any tasks as assigned
   
  คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Information Technology, MIS
  - Thai Nationality only, age 25- 35 years old.
  - Bachelor’s Degree or higher in Computer science / Computer Engineering / Information Technology.
  2-8 year experience in JAVA software development
  - Self-motivated, team work and able to work in fast-paced environment with deadlines
  Knowledge with  
  Java 8 Object-Oriented Analyst & Design with UML
  J2EE, EJB3, Spring Framework, Servlet3, JSP, JavaMail, Web Services SOAP, RESTful, JMS, XML ,JSON
  JPA 2, Hibernate ORM, Hibernate validator, JDBC,
  Database MSSQL Server, Postgresql, Oracle, MySQL, DB2 and SQL Command
  CSS3, Html5, JavaScript ES5, JavaScript ES6, JQuery, Angular2
  Tools  
  Spring Tools
  Eclipse Tools
  Tomcat Server
  NodeJs
  SVN
  GIT
  Jasper Report, iReport, Crystal Report
  15. พนักงานตรวจสภาพรถยนต์ จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ออกตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย และจัดทำเอกสาร รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากจบสาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สามารถนำมาปฏิบัติงานได้
  4. มีประสบการณ์งานด้านตรวจสภาพรถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
  5. มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  16. Programmer (MIS) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เขียนโปรแกรมตาม Specification ที่ได้ออกแบบไว้ และวิเคราะห์ออกแบบรายงานได้

  2. ให้คำปรึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

  3. รับผิดชอบโครงการ ETL & Data warehouse  & Data Dictionary.

   คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

  2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Mis, เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง Computer System, Software Development, Database Design, System Analysis และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
  4. มีความรู้ในเรื่อง Database Development โดยใช้ My SQL and MS SQL Server และDatawarehouse Design,  ETL DataStage, PL/SQL Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  17. เจ้าหน้าที่ประสานงานตัวแทนนายหน้า จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ติดต่อ และประสานงาน เกี่ยวกับงานระบบทะเบียนตัวแทนนายหน้า
  • ตรวจสอบ-การจัดเก็บ-การติดตามเอกสารตัวแทน/นายหน้า
  • ตรวจสอบ/ จัดทำ รวมทั้งติดตามการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
   
   คุณสมบัติ:
  • เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอรฺ์พื้นฐาน และโปรแกรม MS Word, MS Excel, MS Power Point.
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีอัธยาศัยดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร/ ธุรการ/ งานสารบรรณ ในบริษัทประกันภัยฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

   

  18. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน (A/O Receivable Administration ) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล

  2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย
  3. ส่งรายการการตัดรับชำระหนี้จากคู่ค้า
  4. บันทึกใบสำคัญรับเงินเข้าระบบ DB
  5. รายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับหัวหน้า
  6.โทรนัดหมายการจัดส่งกรมธรรม์ ให้กับคู่ค้า
  7. นำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  8. ออกใบเสร็จรับเงิน
  9. รับชำระค่าเบี้ยโดยวิธีการตัดบัตรเครดิต แบบ VEDC

  คุณสมบัติผู้สมัคร:
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

   

   

  19. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรถยนต์/ อนุมัติซ่อม จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:  ***ไม่ใช่งานขายประกัน***
  ประเมินค่าความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุการเฉี่ยว ชน ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติจ่ายค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ค่าแรง ตามวงเงินที่สามารถอนุมัติได้

  คุณสมบัติ
  •เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  •วุฒิปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  •มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  •มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และอะไหล่
  •มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นและรักงานบริการ
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms office ได้ดี
   

  20. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ (สัญญาจ้างและ Sub Contract) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. บันทึกข้อมูลการรับประกัน
  2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์

  คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. พิมพ์ดีดสัมผัส
  4. มีความละเอียดรอบคอบ

  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ฯลฯ

  21. เจ้าหน้าที่การเงินรับ (A/R) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. โทรศัพท์ และติดตามเก็บค่าเบี้ยประกันสำหรับลูกค้ารายย่อย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. วางบิล และออกใบสั่งงาน เพื่อเรียกเก็บเงิน และจัดส่งเอกสาร พร้อมรับเอกสาร พร้อมติดตามเอกสารด้านภาษี
  3. ตรวจสอบยอดเงิน และจัดทำข้อมูลเพื่อนำส่งหน่วยตัดรับเบี้ย เพื่อตัดลูกหนี้ในระบบฯ

  คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26 - 30 ปี
  2. ปริญญาตรี/โท สาขาเกี่ยวกับ บริหารธุรกิจ / การบัญชี / การเงิน / กฏหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์บริษัทประกันภัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  4. มีทักษะความคิดเชิงบวก / ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ในระดับดี
   


   

  22. เจ้าหน้าที่สนับสนุนสาขานครปฐม (Branch Support) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระ และจัดทำสรุปรายละเอียดเบี้ยค้างชำระ เกินเครดิต
  2. จัดทำรายงานภาษี และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับภาษี
  3. ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 , ภ.ง.ด. 1
  4. บันทึกรับเงิน
  5. ทำรายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง ๆ ของสาขา
  6. ควบคุมปริมาณความต้องการใช้ และจัดซื้ออุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งพิมพ์ของสาขาให้ตรวจสอบดูแล เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท
  7. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรับแจ้ง งานประกันภัยและงานสินไหมทดแทน
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศหญิง
  2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  3. การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หากจบสาขาวิชาการบัญชี, การเงิน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ >>> ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  23. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส (Motor / Non-Motor) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน
  3. จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน
   
  คุณสมบัติ
  - เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  24. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ติดต่อ นัดหมาย เพื่อการจัดส่งกรมธรรม์ สลักหลัง หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ติดต่อนัดหมาย และรับชำระค่าเบี้ยประกัน จากตัวแทนและผู้เอาประกันภัย นำส่งให้แผนกการเงิน
  3. ติดตาม ทวงถาม เบี้ยประกันค้างชำระ จากตัวแทนและผู้เอาประกันภัย  
  4. บันทึกการรับเงินที่ชำระแล้วในระบบงาน บันทึกบัญชี และ ออกใบเสร็จรับเงิน และทำรายงานสรุป
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 3 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี