บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน และมีการดูแลพนักงานที่ดี อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุ ค่าตัดแว่นสายตา ค่าทำฟัน โบนัสประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือสมรส  เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ เป็นต้น เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพื่อรองรับการขยายงาน ในหลากหลายตำแหน่งงาน 

 

ชื่อผู้ติดต่อ   ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ที่อยู่    100/47-55 อาคารสาธรธานี ชั้น25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ   10500

โทรศัพท์  0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1735
โทรสาร    0-2636-7999 # 1450
อีเมลล์      hr@navakij.co.th 
โฮมเพจ    http://www.navakij.co.th
 

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่การตลาดตัวแทนนายหน้า (สำนักงานใหญ่: สาทร) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ:
  1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. มีประสบการ์งานการตลาด/ ดูเเลลูกค้า ช่องทางตัวแทนนายหน้า อย่างน้อย 2 ปี
  4. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี 
   
  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.
  **บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน, ซื้อรถ และเหตุฉุกเฉิน ต่างๆ , ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานปีใหม่ ฯลฯ**
  2. เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายอาวุโส (A/P : Account Payable) จำนวนที่เปิดรับ อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบรายการบันทึกการจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
  2. ดูเเลเอกสาร และบันทึกรายการด้านบัญชีเจ้าหนี้ รวมทั้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
  คุณสมบัติ:
   1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี เท่านั้น
  3) มีความรู้มาตรฐานการบัญชื และความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4) มีประสบการณ์การเงินจ่ายอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีเศษ
  5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
  6) สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  7) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
  3. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสาขาชุมพร จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ:  ***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  • รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน ผลการสำรวจภัย
  • เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
  • บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
  • ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
  • สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
  • อนุมัติการจัดซ่อม

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี


  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน, ซื้อรถ และเหตุฉุกเฉิน ต่างๆ , ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานปีใหม่ ฯลฯ

  4. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขานครศรีธรรมราช จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 38 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  5. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขาจันทบุรี จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  6. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขาระยอง จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 45 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
  7. พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ขับรถท่านประธานกรรมการบริษัท
  2. ดูแลรักษา และทำความสะอาดรถยนต์

  คุณสมบัติ:

  1. หากพักอาศัยในพื้นที่สุขาภิบาล/มีนบุรี/ รามคำแหง/ รามอินทรา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. สามารถขับรถยนต์ Benz, Toyota Alphard ได้
  3. ไม่สูบบุหรี่
  4. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ผู้บริหาร 1-2 ปี
  5. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับม.3 ขึ้นไป

   

  8. Senior Manager / Manager - Business Process Improvement จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  Responsibilities:

  - Review the existing operational process and initiate process improvement in order to improve process.
  - Introduce process and improvement to enhance work efficiency
  - Evaluate the effectiveness and performance of process improvement implementation
  - Ensure implementation of efficient operational procedure.
  - Design process to support new product / service to support the customer
  - Assist the team with ad hoc analysis and projects
  - Establish workflows and risk assessment to handling New Product / Business
   
  Qualifications:
  - Bachelor or Master's degree in Business Management, Computer Science, IT, MIS or related fields
  - At least 7 years of working experience in Process Improvement or / and Business Continuity Plan or / and Process Re-engineering.
  - Have extensive experience and strong background in Business Process (preferable)
  - Experience with and understanding of process design is an advantage
  - Good communication skill with all levels of employees and strong team player
  9. Java Developer จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - Getting requirements from users by using JAVA
  - Designing and Coding program
  - Testing and Checking program
  - Any tasks as assigned
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Information Technology, MIS
  - 3-5 years working experience knowledge of All related Java , understand to work with MSSQL, MySQL
  - Understand MS Windows and/or Linux Operating System
  - Able to deploy/install software on MS Windows and/or Linux Operating System
  - Able to work as a team
  - Analytical skills and service mind 
  10. Business Analyst จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   รายละเอียดของงาน:

  1. ศึกษา ตรวจสอบวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  2. นำความต้องการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆมาจัดทำเป็นความต้องการในการวางระบบที่เหมาะสม
  3. วางสถาปัตยกรรมระบบที่เหมาะสมในการรองรับการดำเนินการทางธุรกิจ
  4. ศึกษา จัดหาคัดเลือก และประเมิน บริษัทฯผู้นำเสนอเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการวางระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทฯได้
  5. บริหารโครงการให้ผู้จัดทำระบบทั้งพนักงานภายในและบริษัทฯภายนอกสามารถส่งมอบโครงการได้ตามเป้าหมาย
  6. สามารถส่งมอบคุณสมบัติของระบบที่ต้องการอย่างชัดเจนให้กับหน่วยพัฒนาซอฟท์แวร์สามารถพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
   
  คุณสมบัติ:
  1. ปริญญาตรี สาขา Computer/IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. มีความรู้ในธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ, Business Analyst, System Analyst, Programmer อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  11. System Analyst จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ:  ***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล

  - รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เพื่อที่จะหาทางนำเอาคอมพิวเตอร์ วิธีการทางธุรกิจ รวมถึงบุคลากรต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาเพื่อหาทางแก้ไขซึ่งปัญหา และบรรลุถึงความต้องการของธุรกิจ

  - ออกแบบและจัดวางระบบงานข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของระบบงานข้อมูลหลัก รวมทั้งการติดตั้งระบบงานด้วย
   
   
  คุณสมบัติ:
   
  - เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  - มีบุคลิกคล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว ชอบเรียนรู้ธุรกิจและเทคโนโลยี, มีทัศนคติที่ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
   
  12. Programmer (MIS) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. เขียนโปรแกรมตาม Specification ที่ได้ออกแบบไว้ และวิเคราะห์ออกแบบรายงานได้

  2. ให้คำปรึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

  3. รับผิดชอบโครงการ ETL & Data warehouse  & Data Dictionary.

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

  2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Mis, เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง Computer System, Software Development, Database Design, System Analysis และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
  4. มีความรู้ในเรื่อง Database Development โดยใช้ My SQL and MS SQL Server และDatawarehouse Design,  ETL DataStage, PL/SQL Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  13. Web Application (Upload, Applinx, Web site) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  - เขียนโปรแกรมบน IBM AS400,ดูแลระบบ Genius(Insurance ApplicationPakage)และระบบเชื่อมต่อ
  - สามารถเขียน program ภาษา RPG บน IBM AS/400 , C#, VB.NET
  - ดูแลระบบงานประกันภัย บน core application (Genius) ได้
  - ดูแลระบบ web application ได้
  - สามารถปรับปรุงโปรแกรมที่เขียนด้วย .NET และ Applinx ได้
   
  คุณสมบัติ:
  - เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือใกล้เคียง
  - มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Web Application (๊Upload, Applinx, Web site) อย่างน้อย 1 ปี
  - มีบุคคลิกคล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว ชอบเรียนรู้ธุรกิจและเทคโนโลยี, มีทัศนคติที่ดี 
  14. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน (A/O Receivable Administration ) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:***ไม่ใช่งานขายประกัน***

  1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล
  2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย
  3. ส่งรายการการตัดรับชำระหนี้จากคู่ค้า
  4. บันทึกใบสำคัญรับเงินเข้าระบบ DB
  5. รายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับหัวหน้า
  6.โทรนัดหมายการจัดส่งกรมธรรม์ ให้กับคู่ค้า
  7. นำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  8. ออกใบเสร็จรับเงิน
  9. รับชำระค่าเบี้ยโดยวิธีการตัดบัตรเครดิต แบบ VEDC

  คุณสมบัติผู้สมัคร:
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

   

  15. ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1) จัดเตรียมและจัดทำเอกสาร จัดระบบเอกสารและเก็บข้อมูลต่างๆในส่วนผู้บริหาร
  2) ติดต่อ/ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  3) งานอื่นๆ ในส่วนสำนักงาน
   

  คุณสมบัติ

  - เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
  - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  - บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  โบนัสประจำ และ Incentive โบนัส, ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , งานปีใหม่ ฯลฯ  พร้อมโอกาสที่จะก้าวหน้าเป็นผู้บริหารของบริษัทในอนาคต

  16. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการรับประกันภัย (Outsource) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. บันทึกข้อมูลการรับประกัน
  2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์

  คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  4. มีความละเอียดรอบคอบ

  วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.

  บริษัทฯ มีสวัสดิการที่ดี เช่น โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ฯลฯ

  17. พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ดูแลรักษา และทำความสะอาดรถยนต์
  ช่วยงานอื่นในฝ่ายธุรการ
   
  คุณสมบัติ
  1. พักอาศัยอยู่บริเวณถนนนางลิ้นจี่, สาทร
  2. สามารถขับรถยนต์ Benz, Toyota Alphard, BMW ได้
  3. ไม่สูบบุหรี่
  4. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ผู้บริหาร 1-2 ปี
  5. มัธยม / ปวช.
  18. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนสาขา ประจำสาขานครปฐม จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
   
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน   ผลการสำรวจภัย
  2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
  3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
  4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
  6.สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
  4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง   หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย  ความสมัครใจ
  19. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (Senior Internal Auditor) จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบ
  2. จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
  3. รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการตรวจสอบ
  4. นำเสนอผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
   
  คุณสมบัติ
  1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
  2. ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอื่นๆ
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
  4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  5. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ/ ตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 - 5 ปี

   

  20. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาวุโส (Non-Motor : IAR) จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน
  3. จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน
   
  คุณสมบัติ
  - เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์พิจารณารับประกันภัย (Non-Motor : IAR) อย่างน้อย 3-5 ปี
  - มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  21. Marketing Coordinator จำนวนที่เปิดรับ 3 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
  6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE และอินเตอร์เน็ต