ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
• เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน
• จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน
คุณสมบัติ
• เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, คณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ Underwrite : Marine, Health & MISC. 3 - 5 ปี
• มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์/ สถิติ
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/ อ่าน/ เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจรายงานสำรวจภัย
- ชี้แจงเรื่องร้องเรียน คปภ.
- ออกตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กรณีเคลมมีข้อสงสัย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์สินไหมทดแทนส่วนงานตรวจรายงานสำรวจภัย อย่างน้อย 3-5 ปี
5. สามารถขับขี่รถยนต์ และ/ หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินสาขา พร้อมทั้งตรวจสอบและรับเงินสด เงินโอน เช็ค ค่าเรียกร้องความเสียหาย และจัดทำเอกสารรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ตลอดจน ดำเนินการติดตามจัดเก็บเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี-การเงิน เท่านั้น
2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน/ บัญชี 2-3 ปีเท่านั้น
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Excel ได้ในระดับดี และโปรแกรม MS อื่นๆในระดับพอใช้
5. หากมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
36/2-3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเืมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ (043) 519-187 (043) 519-188
กรอกใบสมัคร