ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน ผลการสำรวจภัย
2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
6.สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์สินไหมทดแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับขี่รถยนต์ และ/ หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วยความสมัครใจ

ที่ตั้งสาขาร้อยเอ็ด : 36/2-3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : (043) 519-187 (043) 519-188
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Job Descriptions:

Management Information Security to ISO 27001 and/or IT International Standard ensuring framework is accordance with best practice.
Create/delete/update with information security system Firewall, IDS/IPS/Endpoint
Implementing procedures, standard, and guides as necessary to implement and affiliates information security policies
Control Firewall, IPS/IDS, and Endpoint, e-Mail Security, Log Management, Web Security, Vulnerabilities assessment Tools, Penetration test and provide situational awareness for company personnel.
Perform Vulnerabilities assessment scanning following OIC standard
Perform Penetration Test following OIC standard
Feasibility the solution and prevention with new security technical
Assess the IT Security risks and ensure risk treatment plan performed.
Implement security baseline with information security system OIC
คุณสมบัติ
Requirements:

Male / Female aged between 30-36 years old
Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, MIS, IT or related field.
Minimum 3-5 years’ working experience in IT Security or IT System about Firewall, Network, Event Log, and incident Monitoring, Analyze Tools Knowledge of security compliance (ISO27001, OIC)
All of overview IT infrastructure knowledge for Windows system, Linux system
Good interpersonal and communication skills
Positive attitude, strong analytical and problem-solving skills
Ability to think logically and act tactically with a strong sense of responsibility
Ability to communicate effectively with all levels of staff and across various organizational levels
Ability to work to deadlines and in team environment Responsibility
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Getting requirements from users by using JAVA
- Designing and Coding program
- Testing and Checking program
- Any tasks as assigned
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Information Technology, MIS
- Thai Nationality only, age 25- 35 years old.
- Bachelor’s Degree or higher in Computer science / Computer Engineering / Information Technology.
2-8 year experience in JAVA software development
- Self-motivated, team work and able to work in fast-paced environment with deadlines
Knowledge with
Java 8 Object-Oriented Analyst & Design with UML
J2EE, EJB3, Spring Framework, Servlet3, JSP, JavaMail, Web Services SOAP, RESTful, JMS, XML ,JSON
JPA 2, Hibernate ORM, Hibernate validator, JDBC,
Database MSSQL Server, Postgresql, Oracle, MySQL, DB2 and SQL Command
CSS3, Html5, JavaScript ES5, JavaScript ES6, JQuery, Angular2
Tools
Spring Tools
Eclipse Tools
Tomcat Server
NodeJs
SVN
GIT
Jasper Report, iReport, Crystal Report
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities:

- Be a technical expertise for Oracle database server and SQL database server as well
- Be a consultant in the reviews, planning, testing, and execution of business applications and database upgrades
- Advise management on technical application and database issues as related to corporate business rules, practices, and changes
- Supporting day-to-day operation incident and change
- With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
- Investigating and coordinating with peers/cross team to perform root cause analysis and provide a good solution for quick win and long term
- Collecting history of performance data to produce and suggesting for performance tuning and capacity planning
คุณสมบัติ
Requirements:
- Thai Nationality only
- Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, MIS, IT or any related field
- At least 3 years' experience in Oracle database administrator and SQL database administrator
- Strong technical and analytical, troubleshooting and leadership skills
- Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints
- Good team player, Service oriented and Ability to work in fast placed environment
- Ability to work both independently and as part of a team
- At least one database certification will be an advantage
- Good command of English
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อผู้เอาประกันภัยเพื่อแนะนำสิทธิและขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน
2. ประสานงานตัวแทนในการดำเนินการด้านสินไหมทดแทน
3. ตรวจสอบการให้บริการสินไหมทดแทนหลังจากการรับแจ้งอุบัติเหตุ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ Call Center/ Service Support จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เขียนโปรแกรมตาม Specification ที่ได้ออกแบบไว้ และวิเคราะห์ออกแบบรายงานได้
2. ให้คำปรึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
3. รับผิดชอบโครงการ ETL & Data warehouse & Data Dictionary.
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Mis, เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง Computer System, Software Development, Database Design, System Analysis และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
4. มีความรู้ในเรื่อง Database Development โดยใช้ My SQL and MS SQL Server และDatawarehouse Design, ETL DataStage, PL/SQL Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:***ไม่ใช่งานขายประกัน***
1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย
3. ส่งรายการการตัดรับชำระหนี้จากคู่ค้า
4. บันทึกใบสำคัญรับเงินเข้าระบบ DB
5. รายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับหัวหน้า
6.โทรนัดหมายการจัดส่งกรมธรรม์ ให้กับคู่ค้า
7. นำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
8. ออกใบเสร็จรับเงิน
9. รับชำระค่าเบี้ยโดยวิธีการตัดบัตรเครดิต แบบ VEDC
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน
3. จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบในการจัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 และภงด.1 ประจำเดือน เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
2.จัดทำรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน
3.ดูแลบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทำการ Allocate ในระบบ
4.ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นแบบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) ประจำเดือน
5.ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อส.4ข.) ประจำงวด
6.ทำรายการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อทำการ Allocate ในระบบ
7.จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ใช้นำส่งกรมสรรพากรเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย (เช่น ใบเสร็จรับเงิน, สำเนาใบต่อ เป็นต้น)
8. การทำรายงาน งบการเงิน และรายงานทางการเงิน เช่น งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีสินทรัพย์ถาวร การทำงบแยกประเภท เป็นต้น
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี/ ภาษีอากร อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับกฎหมายและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากผ่านงานตรวจสอบจากบริษัทชั้นนำ หรือบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ( เช่น Microsoft Office )
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
- เขียนโปรแกรมบน IBM AS400,ดูแลระบบ Genius(Insurance ApplicationPakage)และระบบเชื่อมต่อ
- สามารถเขียน program ภาษา RPG บน IBM AS/400 , C#, VB.NET
- ดูแลระบบงานประกันภัย บน core application (Genius) ได้
- ดูแลระบบ web application ได้
- สามารถปรับปรุงโปรแกรมที่เขียนด้วย .NET และ Applinx ได้
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือใกล้เคียง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Web Application (๊Upload, Applinx, Web site) อย่างน้อย 1 ปี
- มีบุคคลิกคล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว ชอบเรียนรู้ธุรกิจและเทคโนโลยี, มีทัศนคติที่ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ดูแลระบบ Core Application ของบริษัท ระบบ Genius (Insurance ApplicationPakage)และระบบเชื่อมต่อ
2. ดูแล User ผู้ใช้งานระบบ Core Application ได้โดยมีจิตใจในการบริการ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือใกล้เคียง
3. มีความสามารถในด้าน Programming เช่น ภาษา C#, VB.NET , Java , SQL หรืออื่นๆ ได้
4. สามารถเขียน program บน IBM AS/400 หรือดูแล ระบบ IBM AS/400 ได้
5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจะเน้นไปในเชิงรุกโดยทำหน้าที่ในการติดต่อ, ประสานงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อลงไปสู่แผนปฏิบัติของโครงสร้างธุรกิจในแต่ละสถาบันการเงินทั้งในส่วนกลาง - ภูมิภาค รวมไปถึงการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติงานเน้นในเชิงให้บริการ กับ แหล่งงาน การประสานงานทั้งภายใน - ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกับแหล่งงาน และ ลูกค้าที่ต้องให้บริการตามภาระกิจ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1) เพศชาย/ หญิง
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
3) ประสบการณ์ด้านงานประกันภัยช่องทาง Agent 3 -5 ปีขึ้นไป
4) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีทักษะการเจรจาโน้มน้าว/ ต่อรอง
4) หากมีประสบการณ์ในธุรกิจงานบริการอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5) สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ รวมทั้งสามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
6) ปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้ภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
กรอกใบสมัคร