ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
นักศึกษาฝึกงาน (Student Internship Program)
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกงาน:
1. ผู้สมัครเข้าฝึกงานต้องมีระดับการศึกษาสูงสุด (GPAX) 3 ภาคการศึกษาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.75 / 4.00
2. ผู้สมัครเข้าฝึกงานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
3. สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน: คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเป้าหมายโครงการ โดยผ่านการเห็นชอบตรงกับความต้องการของผู้บริหาร
2. จัดทำแผนงานโครงการ ตั้งคณะทำงานร่วม ควบคุมดูแลโครงการ ประสานงาน และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการ เป็นไปตามระยะเวลา งบประมาณ และวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
3. รายงานความคืบหน้าของโครงการ เป็นประจำ รวมถึงประเด็นตัดสินใจ และปัญหาวิกฤตต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
4. ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และระบุความต้องการในการปรับปรุง กระบวนการทำงาน หรือระบบงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
5. จัดเตรียมเอกสาร ขอบเขต รายละเอียดความต้องการ เพื่อลงนามสรุปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหา ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงนั้นให้เป็นไปข้อสรุป รวมทั้งหากมีประเด็น ขอบเขต หรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการใดๆ ที่กระทบต่อโครงการ ต้องนำเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะทำงานหรือผู้บริหารทุกครั้ง
7. สนับสนุนการทดสอบ กระบวนการหรือการขึ้นระบบใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าการ UAT การ Go Live และการ Hyper Care หลังการปรับปรุงนั้น ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Project Manager / Business Analyst ในการบริหารโครงการ การปรับปรุงกระบวนการ เป็นระยะเวลา 3-5 ปี
3. มีความรู้ ความเข้าใจ Project Management Concept (PMP, PRINCE2, Agile, ISO 27001หรือที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
5. สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ได้หลายโครงการพร้อมกัน
กรอกใบสมัคร