ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, คู่ค้าเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
• ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, คู่ค้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
• ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, คู่ค้า
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, คู่ค้า
• จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
• หากสามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Power Point

วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
นักศึกษาฝึกงาน (Student Internship Program)
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกงาน:

1. ผู้สมัครเข้าฝึกงานต้องมีระดับการศึกษาสูงสุด (GPAX) 3 ภาคการศึกษาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.75 / 4.00

2. ผู้สมัครเข้าฝึกงานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

3. สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน: เศรษฐศาสตร์การเงิน / การธนาคารบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชีสถิติคณิตศาสตร์กฎหมายรัฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

4. ไม่เป็นผู้มีอำนาจในการรับศีลธรรมอันดีและมีความประพฤติดีโดยได้รับการรับรองความประพฤติจากสถาบัน

5. เป็นผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคประจำตัวในผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีน ให้โทษทุกชนิด


กำหนดการรับสมัคร:

- เปิดรับสมัคร: DD-MM-YYYY - DD-MM-YYYY

- ประกาศผลการพิจารณา: DD-MM-YYYY

- เวลาการฝึกงาน: ขึ้นอยู่กับการปิดภาคเรียนโดยมีระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำหนดเวลาฝึกงาน

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 08.15 - 17.00 น.


** บมจ. นวกิจประกันภัยจะตรวจสอบการรับทราบและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ DD-MM-YYYY


การออกใบรับรองการฝึกงาน:

นิสิตนักศึกษาฝึกงานจะได้รับการฝึกอบรมจากบมจ. นวกิจประกันภัยในการระดมทุน นวกิจประกันภัยกำหนดและตลอดช่วงเวลาการฝึกงานจะต้องมีการทำงานที่เหมาะสมหากไม่ได้รับการปฏิบัติ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับหนังสือรับรองการฝึกให้
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
ณสมบัติ
1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักงานขาย
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจรับงานซ่อม/ งานบริการ จากผู้ให้บริการคู่สัญญา เช่น อู่ซ่อม , ศูนย์บริการ, รถยก, สำรวจภัย
- ตรวจรับซากอะไหล่ จากการเจรจาค่าสินไหมทดแทนเคาน์เตอร์บริการ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ในงานซ่อมรถยนต์ ,ชิ้นส่วนรถยนต์
3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์สินไหมทดแทนส่วนงานตรวจรับงานซ่อม/ตรวจรับซากอะไหล่ อย่างน้อย 1-3 ปี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
***ไม่ใช่งานขายประกัน***
1) การตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีในระบบ
2) จัดทำรายงานทางการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน และงานภาษีอากร
3) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี เท่านั้น
3. หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
กรอกใบสมัคร