ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า/ คู่ค้าเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า/ คู่ค้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในส่วนงานการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. พิจารณารับประกันเบื้องต้น และ/หรือ จัดทำเสนอราคาตามแนวทางที่ฝ่ายขายสามารถดำเนินการเองได้ รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายรับประกันในการเสนอราคาที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่ฝ่ายขายเสนอ
2. ดำเนินรับแจ้งงานจากทุกช่องทาง เช่น ทาง line,โทรศัพท์,แฟกซ์, mail และบันทึกเข้าระบบภายในเวลาที่กำหนด
3. ดำเนินการบันทึกแจ้งงานเข้าระบบรับแจ้ง CBC(งานรถยนต์) และงาน Non-motor ขออนุมัติตามอำนาจ
4. ดำเนินการประสานงานกับลูกค้าและ/หรือตัวแทน และดำเนินงานต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ในกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน (ข้อมูลด้านการรับประกันต่างๆ,ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี),ประสานงานด้านการสำรวจภัย
5. ดำเนินการจัดทำเอกสารและประสานงานการต่อใบอนุญาตตัวแทน/การเปิดรหัสรองรับงานกรณีรหัสเดิมมีการแยกรหัสรองรับงาน
6. ดำเนินการประสานงานกับแหล่งงานติดตามงานต่ออายุ นำส่งรายงานการกรมธรรม์ครบกำหนดต่ออายุ - รายงานการออกกรมธรรม์
7. ดำเนินการจัดทำ/ บริหารและติดตามงานต่ออายุกธ.กับลูกค้า หรือแหล่งงานให้ได้ตามเป้าหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
- เพศหญิง/ เพศชาย อายุระหว่าง 23 - 32 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้
- บุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง คล่องตัว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของคู่ค้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของคู่ค้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคู่ค้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ : ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับรถท่านผู้บริหารของบริษัท
2. ดูแลรักษา และทำความสะอาดรถยนต์
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุระหว่าง 30 - 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- หากพักอาศัยในพื้นที่สุขาภิบาล3/มีนบุรี/ รามคำแหง/ รามอินทรา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
- สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้ เป็นครั้งคราว
- มีบุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ
- รู้เส้นทางในกรุงเทพ/ปริมณฑลเป็นอย่างดี
- เคยขับรถยุโรป Benz และToyota Alphard ได้

บ้านผู้บริหาร : หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง 120 / สถานที่ทำงาน : สาทร
กรอกใบสมัคร