ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม
• เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน
• จัดทำ และศึกษาสถิติของการรับประกัน
คุณสมบัติ
• เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• ปริญญาตรี สาขาประกันภัย, สถิติ, คณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ Underwrite : Marine, Health & MISC. 3 - 5 ปี
• มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์/ สถิติ
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/ อ่าน/ เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:***ไม่ใช่งานขายประกัน***
1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย
3. ส่งรายการการตัดรับชำระหนี้จากคู่ค้า
4. บันทึกใบสำคัญรับเงินเข้าระบบ DB
5. รายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับหัวหน้า
6.โทรนัดหมายการจัดส่งกรมธรรม์ ให้กับคู่ค้า
7. นำส่งรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
8. ออกใบเสร็จรับเงิน
9. รับชำระค่าเบี้ยโดยวิธีการตัดบัตรเครดิต แบบ VEDC
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน และ ติดตามหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
ณสมบัติ
1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักงานขาย
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินสาขา พร้อมทั้งตรวจสอบและรับเงินสด เงินโอน เช็ค ค่าเรียกร้องความเสียหาย และจัดทำเอกสารรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ตลอดจน ดำเนินการติดตามจัดเก็บเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี-การเงิน เท่านั้น
2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน/ บัญชี 2-3 ปีเท่านั้น
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Excel ได้ในระดับดี และโปรแกรม MS อื่นๆในระดับพอใช้
5. หากมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
36/2-3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเืมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ (043) 519-187 (043) 519-188
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลงานด้านกฎหมายทุกชนิด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสินไหมทดแทน
2. ติดตาม รวบรวม และให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายที่ออกโดย คปภ. กลต. และ ตลท.
3. ดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับลูกหนี้ของบริษัททุกชนิดที่ไม่เกี่ยวกับงานสินไหมทดแทน
4. จัดทำหรือตรวจตราเอกสารทางนิติกรรมของบริษัทกับบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินงานทางด้านนิติกรรมหรือคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท
5. ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับร่างสัญญาต่างๆ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. ปริญญาตรีหรือโท สาขานิติศาสตร์
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบของ คปภ. และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. ใช้งาน Microsoft Office ได้คล่อง
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สื่อสารกับบุคคลทุกระดับในองค์กรได้
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บันทึกข้อมูลการรับประกัน
2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์
3. วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
กรอกใบสมัคร