ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) รับผิดชอบงานด้านการต้อนรับ การรับโทรศัพท์ และงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ติดต่อ/ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานสำนักงาน
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ไม่จำกัดสาขา
- พูดจาฉะฉาน และน้ำเสียงดี
- มีใจรักงานบริการ และบุคลิกภาพดี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนฯ ประจำปี
2. จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุม และสถานที่สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
3. จัดทำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสารสนเทศอื่นที่เข้าข่ายต้องรายงาน Online ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. แปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เป็นภาษาอังกฤษ
5. ตรวจสอบการรวบรวมการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) การเปิดเผยข้อมูล (แบบ ปผว.) หรือรายงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อส่งหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. จัดทำรายงานการกระจายการถือหุ้น (Strategic Shareholder)
8. จัดทำรายงานการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง
9. ทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียประจำปีของกรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. ตรวจสอบการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ รายงานการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)
แบบแจ้งรายชื่อกรรมการผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (แบบ 35-E1) รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นแยกรายกลุ่ม
11. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
12. ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. คปภ.
13. จัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
14. ร่วมปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการปรับปรุงหรือมีขึ้นใหม่ในอนาคต
15. ติดตามการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการซื้อขายหลักทรัพย์ ส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน
16. ตรวจสอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทส่งให้คณะกรรมการบริษัทสำหรับเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
17. ตรวจสอบ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
18. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล พร้อมแจ้งสรุปข้อมูลให้แผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการด้านภาษี
สำหรับกรรมการภายใน
19. ติดตามการบริหารจัดการรายงายและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและเอกสารอื่นๆ ของแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์เข้าแฟ้มและ DB
20. ติดตามการจัดทำขออนุมัติค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร กรรมการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
21. ติดตามการจัดทำและดำเนินงานการจ่ายเงินปันผล
22. ติดตามการปรับปรุงและจัดทำให้ IR Web มีข้อมูลที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้เป็นปัจจุบัน
23. ติดตามการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้บริการด้านต่างๆ
24. ติดตาม/ตรวจสอบการติดต่อนัดหมายและประสานงานเกี่ยวกับการจองสัมมนา การลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น งบแสดงฐานะการเงิน การจ่ายปันผล และการจดทะเบียนเพี่มทุนชำระแล้ว เป็นต้น
25. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัท/คณะกรรมการ, ประสบการณ์ด้านกฎหมายของบริษัทจดทะเบียน, การวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจประกันภัย
- มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ของ กลต. ตลท.
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน พูด และเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรู้และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์
- สามารถประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบสูง
- สามารถจัดระบบงานและเรียงลำดับความสำคัญของงานได้
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities
1. Fac broking placement to allocate risk to professional local and overseas reinsurers.
2. Analyze cedant’s portfolio result in order to provide the best benefits.
3. Develop all aspects of cedants relationship to maintain quality of service.
4. Act on cedant behalf to negotiate with local and oversea reinsurers in order to providing the best terms and conditions to cedant
5. Provide technical advice and value added to the clients
6. Secure monthly renewal accounts.
7. Manage premium booking each month by coordinating and facilitating team member.
8. Responsible for account receivable aging over 6 months and/or before policy renewal.
9. Achieve The Navakij Insurance PCL. policy on both budget and compliance.
คุณสมบัติ
Requirements
1. Bachelor’s degree or higher, preferable in Insurance or Risk Management
2. At least 5 years’ experience in insurance industry
3. Good in spoken and written English
4. Good interpersonal & communication skills
5. Personal Computing Skills and use of common office software
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆภายในองค์กร เช่น ห้องครัว ห้องประชุม ฯ
- ดูแลเรื่องเครื่องดื่ม รับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร และลูกค้า หรือผู้มาติดต่องานขององค์กร
- ดูแลความเรียบร้อย และรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อม การใช้งานอยู่เสมอ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
3.หากทำงานหรือผ่านงานแม่บ้านสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.สามารถทำงานเป็นทีม มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีใจรักในงานบริการ และมีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
กรอกใบสมัคร