ผู้บริหาร

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการ
 
 
 
 
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายการเงิน
นางนลินา โพธารามิก
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายรับประกัน
นายอนรรฆ หวั่งหลี
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายบริหารสินทรัพย์/
พัฒนาองค์กร/ธุรการ/ระบบข้อมูล
นายอนิญช์ หวั่งหลี
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายสินไหมทดแทน
ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ปฏิบัติงานการตลาด/
บริหารช่องทางการขาย/สนับสนุนการตลาด
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

นายเรวัต เมธีวีรังสรรค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายระบบข้อมูล
       

ผู้อำนวยการ

นายฐิติพงษ์ สุวรรณทัต
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางการขาย
นายวัลลภ กันฉาย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางการขาย
 
นายประวัติ อัศวมงคลพันธุ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกัน
นายพิสิษฐ์ โพธิเสถียร
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวอรวรรณ วัฒนาศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวภัทรวิภา วงศ์เพชร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
นางสาวจารุวรรณ จับจำรูญ
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
นางแพรวขวัญ อติเรก
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ