1. การรับประกันภัย

          ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยแบ่งเป็น
          - การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษัท สัดส่วนการรับประกันภัยโดยตรง เกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
          - การรับประกันต่อและเอาประกันต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

 2. การลงทุน

          บริษัทมีการบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือจากการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอันเป็นธุรกิจปกติไปลงทุน โดยประเภทการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามประกาศของ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยโดยบริษัทมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

         ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์และงบประมาณในการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยมุ่งเน้นการรับประกันภัยประเภทที่มีกำไรและกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งานรับประกันภัยรถยนต์จะเน้นแหล่งงานตัวแทนและสถาบันการเงิน รวมทั้งได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการจะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัททุกปี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

        บริษัทวางแผนการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสำหรับปี 2558-2562 ที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม