1. การรับประกันภัย

          ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยแบ่งเป็น
          - การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษัทสัดส่วนการ รับประกันภัยโดยตรง เกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
          - การรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

 2. การลงทุน

          บริษัทมีการบริหารจัดการเงินเพื่อให้สามารถจัดสรรสำรองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย โดยการนำเงินไปลงทุน ซึ่งประเภทและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยบริษัทได้กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

         บริษัทได้วางแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2558-2562) ที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

        ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2562 ซึ่งทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันภัยขนาดกลางที่ดำเนินงานอย่างชาญฉลาดและแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ กำหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายในการเติบโตโดยยังคงผลกำไร รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับช่องทางการขายใหม่และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย รวมทั้งการลดต้นทุนในระยะยาว