1. การรับประกันภัย

          ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยแบ่งเป็น
          - การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษัทสัดส่วนการ รับประกันภัยโดยตรง เกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
          - การรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

 2. การลงทุน

          บริษัทมีการบริหารจัดการเงินเพื่อให้สามารถจัดสรรสำรองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย โดยการนำเงินไปลงทุน ซึ่งประเภทและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยบริษัทได้กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

         บริษัททบทวนแผนกลยุทธ์และนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับปี 2563 ซึ่งทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยได้ตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เน้นงานรับประกันภัยประเภทที่ไม่ใช่รถยนต์ การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินไหมทดแทน รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกำไรที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้า

        แผนกลยุทธ์ระยะกลางของบริษัทมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน