บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน โดยพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่าง ระยะเวลาและจำนวนสินทรัพย์ลงทุน กับระยะเวลา และจำนวนหนี้สินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน, เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า

บริษัทฯ  มีวิธีบริหารจัดการโดย

-  จัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับ  และกระแสเงินสดจ่าย  เพื่อสามารถประมาณการจำนวนเงินและระยะเวลาได้ค่อนข้างแน่นอน ทำให้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายรับ และรายจ่าย 
-  เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเมื่อต้องการ
-  จัดสรรเงินลงทุนบางส่วน เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น  เงินฝากธนาคาร, ตั๋วเงินคลัง, พันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

หมายเหตุ: ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตาม ประกาศ คปภ. ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน และการกำกับการดำรงเงินกองทุนของบริษัท

มาตรการป้องกันการขาดทุนอย่างสำคัญ ที่อาจจะเกิดจากการต้องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น  บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อ มาตรการป้องกันการขาดทุนอย่างสำคัญ ที่อาจจะเกิดจากการต้องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย   โดย

1. ติดตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  และเมื่อพบว่าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ  ผู้รับผิดชอบหน่วยงานลงทุนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อการตัดสินใจในการขายสินทรัพย์ลงทุน  เนื่องจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ  อาจทำให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
2. เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินในประเทศ เนื่องจากเป็นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง และความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ   
4. จัดเตรียมวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแหล่งเงินสำรองและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ในกรณีที่บริษัทฯ อาจไม่พิจารณาขายสินทรัพย์ลงทุนในสภาวะที่ตลาดไม่เอื้ออำนวย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง เพื่อลดปัญหาการพึ่งพาสถาบันการเงินใดมากจนเกินไป