โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 มีนาคม 2561
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 973

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี*
4,649,404
14.09
2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด
2,347,124
7.11
3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด
1,663,049
5.04
4. นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ
1,554,720
4.71
5. บริษัท สยามกลการ จำกัด
1,333,200
4.04
6. กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี**
983,861
2.98
7. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
956,646
2.90
8. บริษัท หวั่งหลี จำกัด
897,986
2.72
9. บริษัท พูลผล จำกัด
879,998
2.67
10. MR. CHAN CHI KEUNG
735,183
2.23
  ผู้ถือหุ้นอื่น 16,998,829 51.51

หมายเหตุ:

*กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 3,321,202 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 1,155,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 173,202 หุ้น

** กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 602,716 หุ้น (2) นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 225,047 หุ้น (3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 128,883 หุ้น