โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2563
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 913

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี*
4,936,330
14.10
2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด
2,494,372
7.13
3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด
1,770,735
5.06
4. นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ
1,648,944
4.71
5. บริษัท สยามกลการ จำกัด
1,414,000
4.04
6. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
1,058,646
3.02
7. กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี**
1,014,622
2.90
8. บริษัท หวั่งหลี จำกัด
952,408
2.72
9. บริษัท พูลผล จำกัด
933,330
2.67
10. MR. CHAN CHI KEUNG
779,739
2.23
  ผู้ถือหุ้นอื่น 18,049,294 51.57

หมายเหตุ:

*กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 3,522,485 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 1,225,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 188,845 หุ้น

** กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 639,244 หุ้น (2) นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 238,685 หุ้น (3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 136,693 หุ้น