โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 มีนาคม 2562
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 952

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี*
4,795,293
14.10
2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด
2,418,248
7.11
3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด
1,719,444
5.06
4. นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ
1,601,832
4.71
5. บริษัท สยามกลการ จำกัด
1,373,600
4.04
6. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
988,474
2.91
7. กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี**
985,634
2.90
8. บริษัท หวั่งหลี จำกัด
925,197
2.72
9. บริษัท พูลผล จำกัด
906,664
2.67
10. MR. CHAN CHI KEUNG
757,461
2.23
  ผู้ถือหุ้นอื่น 17,528,153 51.55

หมายเหตุ:

*กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 3,421,843 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 1,190,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 183,450 หุ้น

** กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 620,980 หุ้น (2) นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 231,866 หุ้น (3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 132,788 หุ้น