โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 914

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี*
4,936,330
14.10
2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด
2,489,372
7.11
3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด
1,770,015
5.06
4. นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ
1,648,944
4.71
5. บริษัท สยามกลการ จำกัด
1,414,000
4.04
6. กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี**
1,014,622
2.90
7. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
1,011,946
2.89
8. บริษัท หวั่งหลี จำกัด
952,408
2.72
9. บริษัท พูลผล จำกัด
933,330
2.67
10. MR. CHAN CHI KEUNG
779,739
2.23
  ผู้ถือหุ้นอื่น 18,049,294 51.57

หมายเหตุ:

*กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 3,522,485 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 1,225,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 188,845 หุ้น

** กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 639,244 หุ้น (2) นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 238,685 หุ้น (3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 136,693 หุ้น