ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน

1. ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • ชำระเงินสด
  • ชำระด้วยเช็ค
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยระบบบัตรเครดิต ดำเนินการได้ 2 วิธี
1. นำบัตรเครดิตมาทำรายการที่บริษัทฯ
2. ชำระผ่านบริการ Mail Order โดยหักบัญชีบัตรเครดิต ผ่านทางโทรสารและโทรศัพท์
     2.1 เจ้าของบัตรเครดิตกรอก แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต และส่งโทรสาร 02 636 8660
     2.2 กรณีไม่สะดวกดำเนินการ ในข้อ 2.1 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรเครดิต โทรศัพท์ 02 664 7777

เงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ผู้จ่ายด้วยบัตรเครดิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ต้องเข้า เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ตรงกับเจ้าของบัตรเครดิต
2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกันภัย ตรงกับเจ้าของบัตรเครดิต
3. นามสกุล ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ตรงกับนามสกุลเจ้าของบัตรเครดิต
4. นามสกุล ผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกันภัย ตรงกับนามสกุลเจ้าของบัตรเครดิต
หมายเหตุ : บริษัทฯ รับชำระเฉพาะบัตร Visa & Master Card

2. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 6 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

เพียงนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ไปที่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Br. No. 0101) (Comp Code: 01748)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (Comp Code: 6108)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Comp Code: 0186)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 001-32027-9 รหัสบริษัท 50153
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 125-0-06959-2
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (Comp Code: 263 / Service Code: 0139)

3. ชำระผ่าน TESCO LOTUS

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ชำระเงินสด (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ เคาน์เตอร์รับชำระเงิน ของ TESCO LOTUS ทุกแห่งทั่วประเทศ
(เฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000.00 บาท)

4. ชำระผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ชำระเงินสด (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ทั่วประเทศ
(เฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000.00 บาท)

5. ชำระเงินสด ผ่านเครื่อง CDM (เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)

6. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากผ่านเครื่อง ATM

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)ATM, ATM Scan Barcode
  • ATM, ATM Scan Barcode ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ATM ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ATM, LASER ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ATM, ATM Scan Barcode ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ATM ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

7. ชำระค่าเบี้ยประกันผ่านอินเตอร์เน็ต

ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้วจึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ สามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) www.bangkokbank.com
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) www.kasikornbank.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) www.scbeasy.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) www.krungsriOnline.com
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) www.tmbdirect.com

8. ชำระผ่านบริการ Mobile Banking และ K-mBanking

ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้วจึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านเว็บไซต์
สามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผ่านโทรศัพท์ Mobile Phone ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) https://ibanking.bangkokbank.com/SignOn.aspx
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) https://online.kasikornbankgroup.com/K-Online/login.jsp?lang=TH
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/th/tps/tps_nmc.asp
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) https://www.krungsri.com/bank/th/PersonalBanking/krungsri-online.html
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) https://www.tmbdirect.com/tmb/kdw1.14.6#_frmIBPreLogin

9. ชำระโดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯ

หากชำระด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายในนาม “บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” และขีดหรือผู้ถือ พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ไว้ด้านหลังเช็ค
หมายเหตุ: โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินจากตัวแทนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง