คลิ๊ก... โบชัวร์ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ               

คลิ๊ก... ใบคำขอเอาประกันภัย

หมายเหตุ (Remarks)* :

1.  ระยะเวลาการเดินทาง/ระยะเวลาเอาประกันภัย หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มต้นก่อนผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่พักอาศัย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
     Period of insurance starts two hours prior to the departure from Thailand and continues until the insured travels back to his or her place of residence in Thailand, or for two hours upon arrival in Thailand, or until the expiry date of the period of insurance, whichever is earlier 

2.  ความคุ้มครองข้อ 4 : คุ้มครองเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน รวมถึงการสูญหายของหนังสือเดินทาง การถูกคุมตัวเพื่อกักกันโรคและภัยธรรมชาติร้ายแรง
     For coverage No. 4 : Coverage in case of unsuitable climate, equipment failure, strike or other operation by employee of conveyance, loss of travel document, quarantine and natural disasters)

3.  ความคุ้มครองข้อ 5.1 : คุ้มครองความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะในห้องพักหรือรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถเช่าส่วนบุคคล รวมไปถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง
     For coverage No. 5.1 : Coverage  in case of  error in transporting  the luggage of the carrier or moving the luggage of hotel staff , burglary by tampering room, private car or rental car Including robbery, gang-robbery, other violent means) 

4.  ความคุ้มครองข้อ 5.2 : คุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  ผู้เอาประกันภัยต้องขอเอกสารยืนยันความผิดพลาดของผู้ขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมใบเสร็จในการซื้อสินค้าเหล่านั้น
     For coverage No. 5.2 : Coverage of reimbursement for emergency purchase of necessities. The insured must request Certification Letter from transporter and collect receipt of purchase 

5.  ความคุ้มครองข้อ 7 : การลดจำนวนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางนั้นต้องเกิดจากการเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว, ภัยธรรมชาติร้ายแรง, หรือถูกหมายศาลเรียกเป็นพยานในศาล                           
     For coverage No. 7 : Coverage in case of Trip curtailment, trip cancellation from death, serious injury , serious sickness of the Insured or family member, natural disaster or receiving summons to present as witness in the court 

เงื่อนไขการรับประกันภัยโดยสังเขป (Summary of Key Insurance Conditions)** :     

1.   สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี  (อายุ 71-75 ปี สามารถซื้อเฉพาะแผน 4 และ 5, อายุ 76-85 ปี สามารถซื้อเฉพาะแผน 4 เท่านั้น)                           
      The insured person must be 6 months up to 70 years old; Age 71-75 years old can purchase only Plan 4 and 5, Age 76-85 years old can purchase only Plan 4                           
2.   แผนประกันแบบรายเที่ยว คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง                            
      แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี                           
      For single trip plan coverage up to 180 days per trip                           
      For Annual trip plan coverage up to 180 days per trip and unlimited number of times per year

3.   ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น                           
      The insured must travel from Thailand and came back to Thailand only 

4.   อาณาเขตที่ไม่คุ้มครอง: อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีชสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุชเบกิสถาน, ซูดาน/ซูดานเหนือ, ซูดานใต้, ไครเมีย, สาธารณรัฐคองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, เนปาล (เฉพาะการเดินเขาแบบ Trekking  แคมป์ปิ้งบนภูเขา และการไต่หน้าผา/ปีนเขา)                           
      Exclusion countries: Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria,Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Sudan/North Sudan, South Sudan, Crimea, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Nepal (hiking, trekking, base camping and climbing)                           
      (อาณาเขตที่ไม่คุ้มครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพความเสี่ยงภัย Exclusion countries subject to change, please contact us for current update. ) 

ข้อยกเว้น โดยสังเขป (Summary of Key Exclusions)** :     

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้                           
This insurance does not cover injury, sickness, loss or damage caused by as follows;

1.   สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย เช่น โรคประจำตัว โรคหรืออาการที่เกิดขึ้นก่อนการประกันภัย
      Pre-existing conditions 

2.   ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
      Medical Expense incurred in Thailand

3.   กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
      Insured under the influence of alcohol, narcotic drugs

4.   การบาดเจ็บที่เกิดจากผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท
      Injury caused by the insured participates in a brawl

5.   การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
      Suicide or attempt suicide or self-inflicted injury

6.   การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกีรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะขึ้นหรือลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
      Injuries occurred while racing, boat racing, horse racing, skiing or jet skiing, ski skating, boxing, parachuting (except for the life saving), flying in balloon, gilder, bungee jumping and driving with oxygen tank and respirator     

7.   การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร
      Pregnancy, delivery and miscarriage

8.   ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ 
      Flying in non-comercial aircraft or Flying in non-license for carrying passengers 

9.   การเดินทางเพื่อไปรับจ้างทำงานที่ต้องใช้แรงงานทุกชนิด งานเหมืองแร่ งานนอกชายฝั่งทะเล
      Travelling to work for all kinds of work related to physical labor, Mining, off-shore 

10.  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
       While on duty as a pilot, crew member in any aircraft, military, police or volunteers (Operation in war or suppression) 

11.  สงคราม การรุกราน สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย 
       War, invasion, civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, civil commotion, revolution, matial law and terrorism

12.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี และ/ หรืออาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธอื่นๆ
       Radiation or Radioactive radiation / nuclear weapons or other weapons  

**โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ      
**Please study the details of term, condition and exclusions from the policy. 

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
Note: All coverages ; sum insured and exclusions are subject to the policy terms and conditions. Please ensure you read carefully and understand the insurance coverages and conditions prior to purchasing the policy.