นักศึกษาฝึกงาน

 

สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน:
เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์  การเงิน/ การธนาคาร  บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์  การบัญชี  สถิติ  คณิตศาสตร์  กฎหมาย  รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และทรัพยากรมนุษย์   

กำหนดการรับสมัคร:
- เวลาการฝึกงาน :ขึ้นอยู่กับการปิดภาคของแต่ละสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของกำหนดเวลาฝึกงาน 

สถานที่ฝึกงาน: บมจ. นวกิจประกันภัย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  เท่านั้น

การออกใบรับรองการฝึกงาน:

นิสิตนักศึกษาฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจาก บมจ. นวกิจประกันภัย เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานตามเกณฑ์ที่บมจ. นวกิจประกันภัยกำหนด และตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกงานจะต้องมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด บมจ. นวกิจประกันภัย อาจขอยุติการให้ฝึกงาน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ 


 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ