กรณีติดเชื้อโควิด 19 และได้เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล*

1. เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลตามเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาหรือการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

- มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานาน 24 ชั่วโมง
- หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาที ในผู้ใหญ่
- Oxygen Saturation หรือความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด น้อยกว่า 94%
- โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิจของแพทย์
- ในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือกินอาหารน้อยลง หรือ

2. แพทย์ผู้ทำการรักษามีดุลพินิจว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล และได้รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล (โดยดุลพินิจของแพทย์ในการรับเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต้องมีความจำเป็นทางการแพทย์และอ้างอิงตามมาตรฐานทางการแพทย์)
*สถานพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel และโรงพยาบาลสนาม แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการดูแลรักษาแบบ Home Isolation, Community Isolation หรือ Hotel Isolation

** กรณีบริษัทฯไม่สามารถพิจารณาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในได้ บริษัทฯจะพิจารณารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกตามเงื่อนไขกรมธรรม์

______________________________________________________________________________________________________________

กรณีติดเชื้อโควิด 19 และรักษาตัวแบบ Home Isolation, Community Isolation หรือ Hotel Isolation

(สำหรับการรักษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น)

บริษัทอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก  โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองดังต่อไปนี้
1. กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)
บริษัทอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง ตามวงเงินความคุ้มครองหมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป และ สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท
2. กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และ มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD)
บริษัทอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินพิจารณาจ่ายต่อในผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) ตามที่เกิดขึ้นจริง ตามวงเงินความคุ้มครองหมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป และ สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท

 

บริษัทอนุโลมจ่ายค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกิน 14 วัน สำหรับกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. มีเอกสารการตรวจพบเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR และ
2. มีหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งและไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ดังต่อไปนี้
- อายุมากกว่า 60 ปี
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ
- โรคไตเรื้อรัง (CKD)
- โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหัวใจแต่กำเนิด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
- ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก.หรือ BMI ≥ 30 กก./ตร.ม.)
- ตับแข็ง
- ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ lymphocyte < 1,000 เซลล์/ลบ.มม.

 

 

อ้างอิง
1. แนวปฏิบัติในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย จากคปภ. ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565
2. คำสั่งนายทะเบียนที่ 6/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565

 

คลิก! แบบเรียกร้องประกันโควิด-19

 


21/04/2565

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ