การรักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม

1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิค 19  กรณีการรักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม

 เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด 19 ดังนี้
         *  เอกสารข้อ 1 - 5 กรณีเบิกชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในร.พ 
         *  เอกสารข้อ 1 - 6 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
         *  เอกสารข้อ 1 - 9 กรณีเบิกภาวะโคม่าเสียชีวิต (ยกเว้นข้อ 6)
บริษัทฯ จะทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

 

2. เอกสาร

1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ ของ บมจ. นวกิจประกันภัย  คลิก ดาวน์โหลด >> https://bit.ly/3lKa3Lc 
2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ ฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
3. ผลตรวจแสดงการติดเชื้อโควิค 19 RT-PCR Covid
4. สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกัน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการรับค่าสินไหมแบบโอนเงิน
6. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
7. ใบสอบสวนโรค
8. ประวัติการรักษาพยาบาลทั้งหมด
9. ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)

 

3. ช่องทางการส่งเอกสารเบิกค่าสินไหม 2 ช่องทาง
1. ส่งทาง email :  CovidClaim@navakij.co.th
2. ส่งทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่ :  *** เฉพาะสินไหมค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ***
แผนกสินไหมประกันสุขภาพ  (โควิค) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 

การรักษา Home Isolation / Community Isolation

 

1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิค 19 กรณีการรักษา Home Isolation / Community Isolation
1.1 กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล เอกสารประกอบ ดังนี้
        1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ ของ บมจ. นวกิจประกันภัย  คลิ๊ก ดาวน์โหลด >> https://bit.ly/3lKa3Lc 
        2. ใบรับรองแพทย์วินิจฉัยติดเชื้อโควิค
        3. ผลตรวจแสดงการติดเชื้อโควิค19 Antigen Test Kit (ATK) กรณี Home Isolation หรือ RT PCR กรณีCommunity Isolation
        4. สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์ติดต่อ และอีเมล์
        5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกัน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการรับค่าสินไหมแบบโอนเงิน
        6. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
บริษัทฯ จะทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

1.2 กรณีเรียกร้องชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวใน รพ. เอกสารประกอบ ดังนี้
        1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ ของ บมจ. นวกิจประกันภัย  คลิ๊ก ดาวน์โหลด >> https://bit.ly/3lKa3Lc
        2. ใบรับรองแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด และ มีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ระบุข้อความการพักรักษาตัว "ตั้งแต่วันที่ ... ถึงวันที่ ......"
        3. สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์ติดต่อ และอีเมล์
        4. ผลตรวจแสดงการติดเชื้อโควิค19 Antigen Test Kit (ATK) กรณี Home Isolation หรือ RT PCR กรณีCommunity Isolation
        5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกัน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการรับค่าสินไหมแบบโอนเงิน

 

2. ช่องทางการส่งเอกสารเบิกค่าสินไหม 2 ช่องทาง
2.1  ส่งทาง email :  CovidClaim@navakij.co.th
2.2  ส่งทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่ : *** เฉพาะสินไหมค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ***
แผนกสินไหมประกันสุขภาพ  (โควิค) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

การดูแลรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือ แบบ Community Isolation  :
อ้างอิงคำสั่งนายทะเบียน 44/2564 ของ คปภ. ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 รายละเอียด คลิก >>http://oiceservice.oic.or.th/document/Law/file/13531/13531_595f19801d35e707d8ee7ea12717d603.pdf


10/09/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ