เบ็ดเตล็ด

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม : ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย คือ ผู้ประกอบการ
2. อายุการรับประกันภัย : ผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
3. การทำสัญญาประกันภัย: ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
4. ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์ ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น

คำเตือน : ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์ ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย : บริษัทอาจพิจารณาให้ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกิน 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรวม

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า " ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา"  นั้น  หมายถึง  กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 4. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 4. การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
  ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุ
  ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
  ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
 5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ
  อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์
  ซึ่งดำเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้นโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด
 8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
 9. การก่อการร้าย

*รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ