สำหรับพนักงานของลูกค้า SME
จำนวนผู้เอาประกันขั้นต่ำ : กรมธรรม์ละ 5 คน (แจ้งรายชื่อให้ทราบภายหลัง)

อายุ : กรณีงานใหม่  18 - 60 ปี / กรณีงานต่ออายุ สามารถต่ออายุได้สูงสุด 65 ปี

ระยะเวลาประกัน : 1 ปี (ตามวันที่ตกลง โดยเริ่มคุ้มครองเวลา 16.30 น.) ไม่คุ้มครองย้อนหลังวันที่ยืนยันเอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
ความคุ้มครอง : ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก
ข้อยกเว้นเพิ่มเติม : ยกเว้นภัยก่อการร้าย

เงื่อนไขและข้อกำหนดของหนังสือเสนอราคา

    - ผู้ถือกรมธรรม์ต้องนำส่งข้อมูลชื่อผู้เอาประกัน เลขที่บัตรประชาชน และ วัน/เดือน/ปี เกิด ในรูปแบบ Excel เพื่อออกกรมธรรม์ ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง

    - เงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

    - เบี้ยประกันดังกล่าวไม่รวมอากร 20 บาท (ต่อกรมธรรม์)

    - ให้สิทธิพิเศษในการใช้บัตร NKI PA CARD (กรณีซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล) (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเบี้ยประกัน สำหรับผู้เอาประกัน

       ที่ยกเลิกกรมธรรม์ เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ได้รับบัตร NKI  PA CARD คืนแล้วเท่านั้น)

    - จำนวนเงินเอาประกันต่อคนสูงสุดไม่เกิน 60 เท่าของรายได้ต่อเดือน

    - ไม่รับประกัน เกษตรกร,  พนักงานเช็ดกระจกในที่สูง, กรรมกร, พนักงานในเหมืองแร่, พนักงานบนเรือหรือ แท่นขุดเจาะกลางทะเล, พนักงานบนอากาศยาน

    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุเกี่ยวกับช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติความเสียหาย

    - หนังสือเสนอราคาฉบับนี้มิใช่สัญญาประกันภัย การประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับหลังจากได้ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัทฯ

    - หนังสือเสนอราคาฉบับนี้มีผลบังคับภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 (เวลา 16.30 น.)

หมายเหตุ :
บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันภัยนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน :
*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่น ๆ โดยละเอียดตามแผนความคุ้มครองกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง  

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ