ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6 – 65 ปี
 คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (หากเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม)
 คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ
 คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุทั่วโลก
 สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้
 หมดห่วงเรื่องค่ารักษา ใช้บัตร NKI Health Card ในโรงพยาบาลกว่า 300 แห่ง

 

เงื่อนไขการรับประกัน (โดยสังเขป)

1. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
2. ช่วงอายุที่รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 6 – 65 ปี
3. การต่ออายุกรมธรรม์
    - กรณีอายุแรกเข้าไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
      ถึงอายุ 75 ปี
    - กรณีอายุแรกเข้า 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
      ถึงอายุ 70 ปี 
4. ผู้ขอเอาประกันภัยที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องสมัครประกันภัยแผนครอบครัวเท่านั้น
    แผนครอบครัว หมายถึง แผนประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 1 ท่าน ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาหรือ ผู้ปกครองโดยชอบธรรมหรือญาติอย่างน้อย 1 คน (อายุ 21 – 40 ปี) และแผนประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมหรือญาติที่สมัครพร้อมกันและมีระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากัน

5. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
6. อาณาเขตความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
    เซียน 1 - 5 คุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทย รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ เพื่อทำธุรกิจ หรือ ท่องเที่ยว สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
    เซียน 6 - 8 คุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทย 

 

ข้อยกเว้น (โดยสังเขป)
1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยใดๆ สำหรับโรคเรื้อรัง รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนการเอาประกันภัย
2. โรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกจากวันที่เริ่มความคุ้มครอง ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเสือดขอดที่ขา และเยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ฯ เริ่มความคุ้มครอง
4. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท่งบุตร การคุมกำเนิด การทำหมันและการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร
5. การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจวัดสายตา การรักษาความผิดปกติทางสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค และการรักษาเพื่อให้สวยงาม หรือ เสริมความงาม
6. การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก หรือที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน
7. การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม

*เงื่อนไขและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

 

*การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต้องแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย การแถลงข้อมูลสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ พิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)
*แผนสุขภาพแปดเซียนเป็นชื่อทางการตลาดของการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 

*บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย ช่วงอายุ และประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันสำหรับแผนสุขภาพแปดเซียน มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันสุขภาพแปดเซียน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ