เบ็ดเตล็ด

 

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการ (ไมโครอินชัวรันส์)

 

ไทม์ไลน์** (Timeline)  หมายถึง แผนผังประวัติการเดินทางของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสอบสวนโรค โดยเจ้าหน้าที่รัฐ
และ/หรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
กระทรวงมหาดไทย

 

เงื่อนไขการรับประกัน โดยสังเขป :
1. คุณสมบัติของสถานประกอบ มีดังนี้
       1.1) สถานประกอบการที่อยู่ในประเทศไทย
       1.2) ยกเว้นสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และสถานประกอบการประเภท บาร์ ผับ สถานบริการอาบน้ำ คลับเฮ้าส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกัน
       1.3) ผู้เอาประกันจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเมื่อผู้เอาประกันผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทแล้ว จะต้องชำระเบี้ยประกันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง ก่อนการออกกรมธรรม์
       1.4) ประเภทธุรกิจที่ไม่อยู่ในแผนประกันข้างต้น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ Airport โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานศึกษา 
       1.5) ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้ารายย่อยซึ่งตั้งอยู่ในข้อ 1.4) สามารถจัดทำประกันตามแผนนี้ได้
2. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
3. สงวนสิทธิ์ในการซื้อของสถานประกอบการรายย่อย/ร้านค้ารายย่อยทุกร้านในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 1 แห่ง  ไม่เกิน 1,000 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

 

ข้อยกเว้น โดยสังเขป :
1. ความเสียหายต่อเนื่อง หรือการสูญเสียตลาด หรือค่าขาดประโยชน์ หรือความเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2. ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเกิดจากสถานประกอบการที่เอาประกันใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับโรค หรือสถานที่สำหรับกระบวนการของการกักกันโรค หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ หรือสถานที่แบบอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

หมายเหตุ :

1. แผนประกันนี้ สามารถขายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คำเตือน :
*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่น ๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยภัยคุ้มครองความเสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการ (ไมโครอินชัวรันส์)
*รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ