เงินชดเชยรายวัน

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า

 

กรมธรรม์ประกันภัยนวกิจคุ้มครองสุขภาพเฉพาะโรคแบบส่วนบุคคล

 

เงื่อนไขการรับประกัน โดยสังเขป :

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

         1.1) มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย

         1.2) ช่วงอายุที่รับประกันภัย 14 วัน - 99 ปี

         1.3) สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ

         1.4) ผู้เอาประกันภัยจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทพิจารณาการประกันภัย

               และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามวันที่ที่บริษัทได้แจ้งการยืนยัน

         1.5) ผู้เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด

2. อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย

3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

4. แผนประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโดนกักกันโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

5. แผนประกันภัยนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศไทยเท่านั้น

6. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะจ่ายสูงสุดตามวงเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในตาราง ต่อปีกรมธรรม์

7. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างปีกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

9. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)

 

ข้อยกเว้น โดยสังเขป :

1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

   (โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซึ่งระบุเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้

   เริ่มมีผลบังคับเป็นปีแรก และยังมิได้รักษาให้หายขาด หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา)

2. การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้

    เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส

    หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

4. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง   

 

หมายเหตุ :

1. แผนประกัน COVID-19 นี้สามารถขายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกัน COVID-19 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

   3.1 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ

   3.2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

   3.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร  ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

   ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

 

คำเตือน

*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยนวกิจคุ้มครองสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ