เงื่อนไขการรับประกันภัย โดยสังเขป

1. ผู้เอาประกันภัยรับรองว่า ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยต้องจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดในสถานที่เอาประกันภัยและทำการบันทึกภาพเอาไว้ตลอดเวลาทำการ
2. การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าเต็ม การประกันภัยนี้เป็นการทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าเต็ม เพราะฉะนั้นเป็นที่ตกลง และยินยอมกันว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทองคำที่เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะชดใช้ความเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
3. การทำบัญชีสต๊อกทองคำ ผู้เอาประกันภัยต้องจัดทำบัญชีรายละเอียดของสต๊อกทองคำที่เอาประกันภัยและเก็บรักษาไว้เพื่อที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
4. สถานที่ตั้งเอาประกันภัยที่ไม่อยู่ภายใต้แผนประกันภัยนี้ : สถานที่ตั้งทรัพย์สินซึ่งอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
5. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยตามจริงทุกประการ หากผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง อาจเป็นเหตุให้บริษัทปฎิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยได้ 

 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับทองคำ

บริษัทจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อทองคำ ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทองคำและไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายในแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย โดยความเสียหายดังกล่าวจะคำนวณมูลค่าการชดใช้ดังนี้
1. สำหรับทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณที่มีส่วนผสมของทองคำไม่น้อยกว่า 96.5% จะชดใช้โดยคำนวณจากน้ำหนักของทองคำที่เสียหาย คูณด้วย ราคาขายออกของทองคำแท่งที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่เกิดความเสียหาย
2. สำหรับทองรูปพรรณที่มีส่วนผสมของทองคำน้อยกว่า 96.5% เช่น แหวนทองคำ กรอบพระ จะชดใช้โดยคำนวณจากน้ำหนักของทองคำที่เสียหายคูณด้วยราคาขายออกของทองคำตามส่วนผสมของทองคำที่แท้จริง ที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่เกิดความเสียหาย

 

ข้อยกเว้น โดยสังเขป

1. ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
2. ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังนี้
   2.1 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
   2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
3. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. ความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีรายละเอียดของทองคำ
5. ความเสียหายจากการยักยอกหรือลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายของลูกค้า ลูกจ้าง หรือ บุคคลใดๆ ก็ตาม
6. ความเสียหายของทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทองคำ เช่น นาก เครื่องเงิน เงินแท่ง อัญมณี พระเครื่อง โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ วัตถุมงคล
7. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
8. ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน

 

หมายเหตุ
1. แผนประกันภัยร้านทองนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันภัยร้านทอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาเอาประกันภัย การประกันภัยนอกเหนือจากแผนประกันภัยนี้ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

คำเตือน
*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ