บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550-2552 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจประกันที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินความพึงพอใจในด้านการบริการประชาชน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนและสังคม

บรรษัทภิบาล เป็นโครงการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ IOD จัดขึ้นเพื่อจัดอันดับให้กับบริษัทจดทะเบียน มีเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ อันเป็นแหล่งข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทำให้รายงานนี้เป็นรายงานที่สะท้อนมุมมองที่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบุคคลทั่วไปมีต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการให้บริการสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ E–Claim (ระบบสินไหมอัตโนมัติ) และมีมาตรฐานการให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

IEP AWARD (Insurance Evaluation Program) คือรางวัลประกาศเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยใน “โครงการประกันภัยชั้นหนึ่ง โตโยต้า แคร์” ที่มีผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และการให้บริการที่ดีเยี่ยม จากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุก 6 เดือน

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ