เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง

 

- วางแผนการดึงดูดพนักงานใหม่ และ แผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
- จัดทำกิจกรรมเพื่อการเก็บรักษาพนักงาน (Retention Program)
- รวบรวมข้อมูลและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องอัตรากำลังคนและการสรรหาบุคลากร ได้แก่ ผลการดำเนินงานในภาพรวมของการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคน
- รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรในแต่ละแหล่ง (Recruitment Sources Analysis)
- รายงานการวิเคราะห์อัตรากำลังคนในปัจจุบัน อัตราการเข้าออกของพนักงาน พร้อมทั้งสาเหตุการลาออก
- วางแผนการวิเคราะห์แผนอัตรากำลังคนในภาพรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน โดยพิจารณาขอบเขตงานและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง และความต้องการของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณาในเรื่องทิศทางของบริษัท และแนวโน้มการแข่งขันในตลาดแรงงาน เป็นต้น

 

 

เพศ : ชาย/ หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ทำงาน Recruiter, TA, HRBP ในธุรกิจประกันภัย/สถาบันการเงิน อย่างน้อย 5 ปี


System Engineer

 

1. Implement, support, maintain, and troubleshoot IT infrastructure projects in one or many technologies under Windows, Linux, UNIX, Database, Virtualization Environment.
2. Troubleshooting and resolving all technical issues (AD/Exchange/O365/Internet/Firewall/Router/VMware).
3. Assist in planning, design, research, acquisition of new or upgrade hardware and software configuration.
4. Ensure Infrastructure systems are secured and compliance with cybersecurity.(ISO27001, OIC8 Domain).
5. Setup, upgrade and maintain Veeam backup system.
6. Troubleshoot and fix unexpected Infrastructure systems incidents.
7. Monitor systems health, leading to solve and troubleshoot incident to meet SLA.

 

• At least 3-5 years in IT infrastructure or System Engineer experience


เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหมทดแทน ด่วนมาก!

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ดูแลและรับผิดชอบงานด้านคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบริษัทประกันภัย, ติดตามเรียกร้องคู่กรณีและการบังคับคดี 

 

คุณสมบัติ:
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 31 - 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา และหากจบสาขาวิชานิติศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีประสบการณ์ทำงานส่วนงานเรียกร้องบริษัทประกันภัย หรือประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้อย่างน้อย 3 - 5 ปี


MS SSIS Developer

 

Responsibilities:

• Gathers business requirement and translating them to technical specifications

• Create SSIS Packages to load data from various sources to SQL Server Database by performing different kinds of transformations using SQL Server Integration Services (SSIS)

• Create SSIS jobs and responsible for ETL job schedule to run daily. Solve the issues associated with ETL Data Warehouse Failure

• Implement Error Handling and Logging for packages using SSIS 

• Implement the logical and physical design of the data warehouse

• Perform Performance Tuning of Code using execution plan and SQL profiler to improve performance on tables

• Continually reviews/analyzes data loaded into the data warehouse for accuracy and provides solutions for enhancing data accuracy and data processing performance

 

Qualifications

• Minimum 5 years’ experience of SQL development and report writing experience, ETL development with SSIS experience, data warehouse design and data integration

• Experience working with SSAS creating cubes, data source views, named queries, dimensions and deploying of analysis services projects

• Good knowledge in Data warehousing architecture and design

• Ability to learn and apply new technologies and keeps current with best practices

• Strong SQL coding experience with performance optimization experience for data queries.

• Experience working with Power BI, QlikSense or other reporting tools is a plus 


RPG/ AS400 Programmer: Urgently required

 

Responsibilities:

• RPG/AS400 programming languages and software technologies to modify, design, code, test, and analyze software programs and applications.

• Works with existing, modified code to achieve the end result.

• Creates technical design recommendations for developing and integrating programs.

• Database development experience

 

Qualifications:

• At least 3-5 years in RPG/400 & AS/400 development platform


Software Tester/ Business Analyst

 

Job Scope & Responsibilities
· Agreeing project objectives with business units
· Coordinate with and follow up with stakeholders regarding project issues 
· Perform the determination of investment requirement , cost-savings, benefits resulted from improvements or changes
· Managed project within agreed budget and timeframe 
· Gathering requirement, Analyze , assess and prioritize critical findings to improve business operations 
· Update project progress on regular basis, including any critical issues to related stakeholder 
· Prepare process workflow and established work procedures 
· Finalize Requirement documents for sign off  
· Prepare & Responsible for Test scripts, Tester & QA ,UAT, Monitoring and Assessment after Project Go-Live

 

Qualification

· Bachelor degree or Master degree in Computer Science, Engineering , Business and any related fields 

· At least 3-5 years of experience BA/Tester

· Good interpersonal skills and demonstrated skill in influence, conflict resolution and negotiation 

· Excellent in MS Excel and Power Point 


เจ้าหน้าที่บัญชีและรายงานทางการเงิน

 

1. กระทบยอดรายการปิดบัญชีเพื่อการ Interface

2. จัดทำงบการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรูปแบบ เดิม และ IFRS 17

3. จัดทำรายงานต่างๆนำส่งหน่วยงานกำกับดุแล

4. จัดทำงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่าย

5. จัดทำรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

1. เพศหญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี 

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น และมีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี


เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (ตรวจรับงานซ่อม/ตรวจรับซากอะไหล่)

 

- ตรวจรับงานซ่อม/ งานบริการ จากผู้ให้บริการคู่สัญญา เช่น อู่ซ่อม , ศูนย์บริการ, รถยก, สำรวจภัย
- ตรวจรับซากอะไหล่ จากการเจรจาค่าสินไหมทดแทนเคาน์เตอร์บริการ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ในงานซ่อมรถยนต์ ,ชิ้นส่วนรถยนต์
 2. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีประสบการณ์สินไหมทดแทนส่วนงานตรวจรับงานซ่อม/ตรวจรับซากอะไหล่ อย่างน้อย 1-3 ปี
 4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบ
2. จัดทำกระดาษทำการ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
3. รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการตรวจสอบ
4. นำเสนอผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง

 

คุณสมบัติ:

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี

2. ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอื่นๆ

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE

4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

5. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและวิเคราะห์อัตราส่วนเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Ratio) และอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)

2. จัดทำและวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)

3. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้มอบหมาย

 


เจ้าหน้าที่บริหารภาษีและรายงานทางการเงิน (IFRS 17)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำรายงานทางการเงินในรูปแบบ เดิม และ IFRS 17 

2. Coding และ ออกแบบผังบัญชีใหม่ 

3. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษีอากร

 

 

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี  

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี เท่านั้น มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ

4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี


เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (ภัยยานยนต์ : Motor)

 

Job Summary:

- Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.

- Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.

- Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.

- Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.

- Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.

- Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.

 

Requirements

- Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.

- At least 3-5 years experience in insurance field, pricing, underwriting function.

- Analytical, logical thinking and initiative skill.

- Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related 


Medical Underwriter

 

Duties & Responsibilities

- Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business

- Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.

- Provide daily coaching to team members for technical skill development.

- Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.

- Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.

- Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.

- Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.

- Perform other duties or special assignment as required.

 

Qualification

- Bachelor or higher degree in Nursing Science or related field.

- At least 5-year experience in insurance field, pricing, underwriting function.

- Analytical, logical thinking and initiative skill.

- Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related

- Excellent skills in written & verbal communication


เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (ภัยยานยนต์ : Motor)

 

- Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business

- Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.

- Provide daily coaching to team members for technical skill development.

- Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.

- Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.

- Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.

- Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.

- Perform other duties or special assignment as required.

Job Summary:

- Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.

- Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.

- Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.

- Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.

- Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.

- Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.

 

- Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.

- At least 3-5 years experience in insurance field, pricing, underwriting function.

- Analytical, logical thinking and initiative skill.

- Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related 


Graphic Designer

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ดำเนินการสื่อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทฯ (Online-Offline)

- ดำเนินการควบคุมการใช้อัตลักษณ์องค์กรให้เป็นไปตามคู่มืออัตลักษณ์องค์กร

- ดำเนินการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อใช้ในการสื่อสารส่วนงาน Branding

- สนับสนุนงานกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร

- ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการสื่อสารการตลาด

- บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น Website/Line / Facebook เป็นต้น

- ดำเนินงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

คุณสมบัติ:

- เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!!

- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ใช้โปรแกรม computer graphic ต่างๆ ได้ เช่น photoshop, illustrator, indesign, coreldraw, flash, dreamviewer

- มีความคิดสร้างสรรค์

- สามารถถ่ายภาพได้


เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส : Special Account & Direct Business (ประจำสำนักงานใหญ่)

 

• ติดตามและนำเสนองานต่ออายุ
• นำเสนอการขายงานใหม่  
• บริการหลังการขายให้กับลูกค้า  เช่น ประสานงานการจัดทำเอกสารกรมธรรม์ ,สลักหลัก, ชำระเบี้ย,การเคลม หรืออื่น ๆ
• ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ระบบการแจ้งงานต่ออายุ ระบบใบเสนอราคา เป็นต้น
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, คู่ค้า
• จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย

 

• เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
• มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีความรู้ประกันภัย Non Motor จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Power Point

วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.


Programmer (MIS)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เขียนโปรแกรมตาม Specification ที่ได้ออกแบบไว้ และวิเคราะห์ออกแบบรายงานได้
2. ให้คำปรึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
3. รับผิดชอบโครงการ ETL & Data warehouse  & Data Dictionary.

 

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Mis, เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง Computer System, Software Development, Database Design, System Analysis และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
4. มีความรู้ในเรื่อง Database Development โดยใช้ My SQL and MS SQL Server และDatawarehouse Design,  ETL DataStage, PL/SQL Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Facultative Reinsurance Manager

 

Responsibilities
1. Fac broking placement to allocate risk to professional local and overseas reinsurers. 
2. Analyze cedant’s portfolio result in order to provide the best benefits.
3. Develop all aspects of cedants relationship to maintain quality of service.
4. Act on cedant behalf to negotiate with local and oversea reinsurers in order to providing the best terms and conditions to cedant
5. Provide technical advice and value added to the clients
6. Secure monthly renewal accounts.
7. Manage premium booking each month by coordinating and facilitating team member.
8. Responsible for account receivable aging over 6 months and/or before policy renewal.
9. Achieve The Navakij Insurance PCL. policy on both budget and compliance.

 

Requirements
1. Bachelor’s degree or higher, preferable in Insurance or Risk Management
2. At least 5 years’ experience in insurance industry
3. Good in spoken and written English
4. Good interpersonal & communication skills
5. Personal Computing Skills and use of common office software


Underwriting Assistant Manager (Health & MISC. (Casualty) or A&H ))

 

 • Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business
 • Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.
 • Provide daily coaching to team members for technical skill development.
 • Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.
 • Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.
 • Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.
 • Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.
 • Perform other duties or special assignment as required.

Job Summary :

 • Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.
 • Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.
 • Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.
 • Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.
 • Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.
 • Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.

 

 • Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.
 • At least 5-year experience in insurance field, pricing, underwriting function.
 • Analytical, logical thinking and initiative skill.
 • Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

 

 • บันทึกข้อมูลกรมธรรม์
 • จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์

 

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ