แม่บ้าน

 

-ตรวจสอบความเรียบร้อย ดูแลความสะอาดพื้นที่ทั้งชั้น 26
-ให้บริการ เสริฟน้ำ เครื่องดื่ม แขก
-งานเดินเอกสารระหว่างชั้น
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 31 - 35
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
ประสบการณ์(ปี) : 1


พนักงานบันทึกข้อมูล (EDP) ประจำสาขาพัทยา สัญญาจ้างงาน 1 ปี

 

ดำเนินการบันทึกกรมธรรม์ในระบบเฉพาะประเภทภัยที่กำหนดและได้รับอนุมัติ
-ดำเนินการพิมพ์หน้าตารางกรมธรรม์ ส่งตัวแทนและผู้เอาประกัน
-ดำเนินการจัดทำใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ และจัดส่งให้คู่ค้า ผู้เอาประกัน
-ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบรับแจ้ง CBC(งานรถยนต์) และงาน Nonmotor ขออนุมัติตามอำนาจ
-ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา แจ้งเบี้ยประกัน และยืนยันทำประกันแก่ตัวแทนและลูกค้า รวมทั้งประสานงานในการสำรวจภัย
-ดำเนินการพิจารณารับประกันจากตัวแทนและลูกค้าตามทุนประกันและประเภทภัยที่สามารถรับได้และเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณารับประกัน
-ดำเนินการจัดทำเอกสารส่งเสริมการขาย ติดต่อประสานงานระหว่างผู้เอาประกัน,ตัวแทน,คู่ค้า กับ นวกิจ ฯ สำนักงานใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้ง 2 ฝ่าย ตามแต่จะร้องขอ

 

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 23 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 0 - 3

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์


ผู้จัดการสาขาเชียงราย

 

-กำกับและดูแลบริหารจัดการงานภายในสาขา รวมถึงการปฎิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-ปฏิบัติงานด้านการตลาดและขยายงานให้มีอัตราเติบโตขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบริหารสาขาให้มีผลประกอบการที่ดีมีผลกำไร
-แสวงหาแหล่งงานใหม่ๆ และพัฒนาต่อยอดขายกับแหล่งงานเดิมทุกช่องทาง
-ออกเยี่ยมเยียนและติดตามผลงานตัวแทน /Dealer / คู่ค้าสถาบันต่างๆ รวมถึงรับฟังปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
-รายงาน,วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าเพื่อนำมาวางแผนงานเพื่อแข่งขัน
-ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่รับผิดชอบ
-ร่วมกิจกรรมออกบูธกับแหล่งงานต่างๆ

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 - 45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีประสบการณ์และความรู้ด้านประกันวินาศภัย
2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
3. มีความอดทนหรือสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
4. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. มีความซื่อสัตย์ เคารพกฎระเบียบองค์กร
7. มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กร
8. มีความเคารพต่อผู้บังคับัญชา และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน


เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขานครศรีธรรมราช

 

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดกิจกรรมดูแลตัวแทน พร้อมแสวง หาตัวแทนใหม่ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ


System Analyst (SA)

 

1. ทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์
2. วิเคราะห์ระบบและความต้องการของผู้ใช้งาน
3. ปรับปรุงและแก้ไขระบบ
4. ทำเอกสาร Technical Requirement ให้กับทีมและ Support การทำงานของคนในทีม
5. ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirement

 

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม เพื่อจะสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีความรู้เรื่อง Database
5. เขียนโปรแกรม VBA ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้จัดการแผนกสินไหมทดแทน Non motor

 

-ดำเนินการบันทึกรับแจ้งเหตุจากผู้เอาประกันภัยและ/หรือตัวแทน และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
-นัดหมายเพื่อเข้าสำรวจภัยหรือแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
-ติดตามข้อมูล/เอกสารและให้คำแนะนำผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีส่งบริษัทสำรวจภัยติดตามการทำงานของบริษัทสำรวจภัยอย่างใกล้ชิด และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเอง
-พิจารณาการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-เสนอพิจารณาค่าสินไหมตามประกาศเรื่องการมอบอำนาจในการตกลงและลงนามอนุมัติจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
-เจรจา/ชี้แจงค่าสินไหมกับผู้เอาประกันภัยและ/หรือตัวแทนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
-เสนอจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วและกำหนดวันจ่ายตามระเบียบของฝ่ายการเงิน และเสนอจ่ายค่าบริการสำรวจที่ถูกต้องตามข้อตกลงว่าจ้างตาม credit term และระเบียบที่ฝ่ายการเงินกำหนด
-ส่งแฟ้มสินไหมให้แผนกนิติการสินไหม กรณีต้องมีการสวมสิทธิ์เรียกร้อง
-ส่งแฟ้มสินไหมให้แนผกบริหารสินไหมเพื่อปิดเรื่อง กรณีไม่มีการสวมสิทธิ์เรียกร้อง
-จัดเตรียมข้อมูลพร้อมทั้งเป็นพยานในคดี กรณีมีการร้องเรียน คปภ หรือดำเนินการในชั้นศาล

-กำกับดูแลพนักงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดและบริหารงานโดยร่วมของแผนกสินไหมทั่วไป

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 40 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 10

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


Marketing Coordinator

 

-งานให้บริการ Producer Service โดยใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์,อีเมลล์,ไลน์,ระบบ การรับแจ้งงาน
-รับผิดชอบเป้าหมายเบี้ยประกันภัยให้ได้ตาม Budget ตามProducer ที่รับผิดชอบ
-เข้าเยี่ยมเยี่ยน แหล่งงาน ใหม่/เก่า อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนม รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ อุปสรรคปัญหา และข้อมูลคู่แข่ง สถานการณ์ตลาดภายนอก เพื่อ นำมาปรับปรุง Product ให้แข่งขันได้ ทันการณ์
-ปฎิบัติตามแผนงาน( Action Plan ) ,แผนกลยุทธ์ตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-พิจารณาและดำเนินงานต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากงานตามปกติ เช่น พิจารณาและดำเนินการขออนุมัติยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก ,พิจารณาและดำเนินการขออนุมัติส่วนต่างค่าสินไหมฯ,พิจารณาและดำเนินการขออนุมัติสินไหมกรุณา

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-
มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 2 ปีและความรู้ด้านประกันภัยเบื้องต้น หรือไม่มีประสบการณ์


เจ้าหน้าที่สำรวจภัยก่อนการรับประกัน (ด้านวิศวกรรม)

 

-สำรวจภัย
-วิเคราะห์ ความเสี่ยงภัย ของ Risk ที่เข้าสำรวจ
-วิเคราะห์ หรือ ประเมิน ความเพียงพอ ของ อุปกรณ์ safety เช่น อุปกรณ์ ดับเพลิง ว่าเหมาะสม กับ Risk ที่เข้า Survey หรือไม่
-แนะนำ ลูกค้า ในการดำเนินการ ปรับปรุง และ จัดการ เพื่อลดความเสี่ยงภัยลง
-ให้คำปรึกษา กับ ทาง UW หรือ Front

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 3


เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจ / Operational Support

 

-พิจารณารับประกันเบื้องต้น และ/หรือ จัดทำเสนอราคาตามแนวทางที่ฝ่ายขายสามารถดำเนินการเองได้ รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายรับประกันในการเสนอราคาที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่ฝ่ายขายเสนอเอง
-ให้บริการรับแจ้งงานจากทุกช่องทาง เช่น ทาง line,โทรศัพท์,แฟกซ์, mail และบันทึกเข้าระบบภายในเวลาที่กำหนด
-การบันทึกแจ้งงานเข้าระบบรับแจ้ง CBC(งานรถยนต์) งาน Non-motor และ ขออนุมัติตามอำนาจ
-ประสานงานกับลูกค้าและ/หรือตัวแทน และดำเนินงานต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ในกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน (ข้อมูลด้านการรับประกัน)
-ประสานงานกับแหล่งงานติดตามงานต่ออายุ นำส่งรายงานการกรมธรรม์ครบกำหนดต่ออายุ - รายงานการออกกรมธรรม์
-ดำเนินการจัดทำ บริหารและติดตามงานต่ออายุกธ.กับลูกค้า หรือแหล่งงานให้ได้ตามเป้าหมาย
-รับแจ้ง-บันทึกการแก้ไขข้อมูล,รวมถึงการรับแจ้งและบันทึกการยกเลิกกธ.เข้าระบบ,บันทึกแจ้งตรวจสภาพรถฯลฯ
-ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา แจ้งเบี้ยประกัน และยืนยันทำประกันแก่ตัวแทนและลูกค้า รวมทั้งประสานงานในการสำรวจภัย
-ดำเนินการพิจารณารับประกันจากตัวแทนและลูกค้าตามทุนประกันและประเภทภัยที่สามารถรับได้และเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณารับประกัน
-บันทึกข้อมูลการแจ้งประกันภัยเข้าระบบ Genius ทั้งงานใหม่ - งานต่ออายุ รวมถึงสลักหลังแก้ไขข้อมูล และ ยกเลิกกรมธรรม์
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 0 - 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


C# .Net Developer/เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

 

-วิเคราะห์ ออกแบบ Flow การทำงาน
-พัฒนา Application C#.NET , ApplinX
-ออกแบบ Database SQL
-แก้ปัญหา C#.NET , ApplinX , SQL
-ประสานงาน User พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Application
-ดูแล Support ระบบงาน Application ที่แผนกดูแล , และ ที่ improvement จากระบบเดิม API Applinx ,Web Application
-หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม C#.NET
2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ApplinX
3. มีความเข้าใจในระบบ Database SQL และสามารถออกแบบ Database SQL ได้
4. มีความรู้เกี่ยวกับ IIS , Web Application
5. มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ แยกแยะ และสรุป เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
6. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบสูง
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัว เข้าใจ ทีมงานและผู้ร่วมงาน
8. มีความสามารถใช้การสร้างทีมงาน ถ่ายทอดความรู้ และการทำงานเป็นทีม
9. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer Science / Information Technology, Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายจัดส่ง

 

-จัดส่งเอกสารกรมธรรม์ ให้กลุ่มสถาบันการเงิน ตัวแทนรายใหญ่ รายย่อย เช่น TIB / KK / TMB และกลุมลูกค้าตรง เป็นต้น
-สรุปรายงานทุกสิ้นวันในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้กับ ฝ่ายธุรการ
-ติดตามงาน และประสานงานการแก้ไขปัญหาการจัดส่งกรมธรรม์ที่ระบุ BRK และ INS (By Hand)
-คัดแยกเอกสารกรมธรรม์จัดเรียงตามกลุ่มงาน ตัวแทน สถาบันการเงิน
-ออกใบงานส่งกรมธรรม์สำหรับลูกค้า ตัวแทน ส่ง by hand
-จัดทำใบลงทะเบียนตอบรับ ของหนังสือติดตาม ทวงถาม บอกกล่าว ยกเลิก เพื่อทางไปรษย์

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์


System Engineering

 

1. Implement, support, maintain, and troubleshoot IT infrastructure projects in one or many technologies under Windows, Linux, UNIX, Database, Virtualization Environment.
2. Troubleshooting and resolving all technical issues (AD/Exchange/O365/Internet/Firewall/Router/VMware).
3. Assist in planning, design, research, acquisition of new or upgrade hardware and software configuration.
4. Ensure Infrastructure systems are secured and compliance with cybersecurity.(ISO27001, OIC8 Domain).
5. Setup, upgrade and maintain Veaam backup system.
6. Troubleshoot and fix unexpected Infrastructure systems incidents.
7. Monitor systems health, leading to solve and troubleshoot incident to meet SLA.

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 31 - 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 7
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
At least 3-5 years in IT infrastructure or System Engineer experience


เจ้าหน้าที่การตลาด

 

-นำเสนอการขาย และอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้า เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายของแผนกฯ
-ดูแลงานต่ออายุของแผนกฯ ให้ได้ตามเป้าหมายของแผนกฯ
-สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และวิเคราะห์ความต้องการประกันภัยของลูกค้า
-ทำการประสานงาน ภายในองค์กร เพื่อให้บริการหลังการขายกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-ปริญญาตรี ในสาขาการประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ทัศนคติดีในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


เจ้าหน้าที่บัญชีประกันภัยต่อ

 

- จัดทำบัญชี (ประกันภัยต่อ) รายเดือน ไตรมาส และรายปี
- บันทึกบัญชี (ประกันภัยต่อ)
- ตรวจสอบและติดตาม รายการค้างรับ-ค้างจ่าย
- จัดทำรายงานการประกันภัยต่อ

 

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
- หากมีประสบการณ์บัญชีจากธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Java Development

 

-Make application to support user (Programming language JAVA, C#.Net) and SQL database
-Getting user's requirement and coding program
-Making solution design for user's requirement
-Cooperate with vendor for outsource programming
-Programming skill in Java,C#.Net, SQL
-RPA ,Python language programming will be advantaged

 

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 24 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีบุคลิกคล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว ชอบเรียนรู้ธุรกิจและเทคโนโลยี, มีทัศนคติที่ดี


Underwriting Health & MISC. (Casualty)

 

-พิจารณารับประกันภัย ประกันภัยอุบัติเหตุและสุุขภาพ
-พิจารณาใบเตือนต่ออายุ
-จัดทำหนังสือเสนอราคาประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
-จัดสรรประกันภัยต่อ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 26 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5


คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีไหวพริบและสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้


Underwriting Motor

 

-พิจารณางานใหม่และงานต่ออายุ
-จัดทำอัตราเบี้ยประกันภัย
-จัดทำสถิติและรายงาน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 26 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


Business Solutions Specialist (BSS)

 

• Coordination of the initial phases of a project as it leaves the sales department by working with the sales team/Executives to outline each client’s business case, objectives, and recommended architecture.
• Work with our team of technical engineers to “blueprint” the design, scope, phase breakdown, time and budget estimates, and then communicate and work with project management to drive excellent project outcomes that align with defined scope, timeline, and budget.
• Profitably drive successful implementations on concurrent projects, consistently generating the highest levels of customer satisfaction and retention.
• Providing the tools and support they need to produce solutions for our clients; overseeing accountability and employee objectives.
• Build ongoing positive relationships with existing clients and business partners.

 

  • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน BA / PMO หรือผ่านการทำโครงการ 3-5 ปี
  • มีทักษะด้าน Figma, Jira ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการจูงใจ การแก้ไขข้อขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง และที่สำคัญที่สุดคือมีทัศนคติที่ดี
  • มีความรู้และประสบการณ์ใน Kaizen, BPI , Lean, Six Sigma จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้งาน MS Excel, Power Point ได้อย่างดีเยี่ยม
  • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

Business Analyst

 

Job Scope & Responsibilities
· Agreeing project objectives with business units
· Coordinate with and follow up with stakeholders regarding project issues 
· Perform the determination of investment requirement , cost-savings, benefits resulted from improvements or changes
· Managed project within agreed budget and timeframe 
· Gathering requirement, Analyze , assess and prioritize critical findings to improve business operations 
· Update project progress on regular basis, including any critical issues to related stakeholder 
· Prepare process workflow and established work procedures 
· Finalize Requirement documents for sign off  
· Prepare & Responsible for Test scripts, Tester & QA ,UAT, Monitoring and Assessment after Project Go-Live

 

Qualification

· Bachelor degree or Master degree in Computer Science, Engineering , Business and any related fields 

· At least 3-5 years of experience BA/Tester

· Good interpersonal skills and demonstrated skill in influence, conflict resolution and negotiation 

· Excellent in MS Excel and Power Point 


 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ