ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. การรับประกันภัย การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่าง ๆ ของบริษัท โดยสัดส่วนการรับประกันภัยโดยตรงมีมากกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
การรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ เป็นการกระจายความเสี่ยงในการ   รับประกันภัย
2. การลงทุน
บริษัทบริหารจัดการเงินเพื่อจัดสรรสำรองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย โดยนำเงินไปลงทุน ซึ่งประเภทสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทได้กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุน
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
ฝ่ายบริหารได้ทบทวนแผนกลยุทธ์และนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับปี 2565 ที่เน้นรักษาและขยายฐานลูกค้าการประกันภัย ส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับแหล่งงานต่าง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ บริหารต้นทุน และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพร้อมให้การบริการที่ดี
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท


 


30/05/2566

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ