1. การรับประกันภัย

          ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยแบ่งเป็น

  • การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษัทสัดส่วนการ รับประกันภัยโดยตรง เกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น

  • การรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

 

  1. การลงทุน

          บริษัทมีการบริหารจัดการเงินเพื่อให้สามารถจัดสรรสำรองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย โดยการนำเงินไปลงทุน ซึ่งประเภทและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยบริษัทได้กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุน

 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

          บริษัททบทวนแผนกลยุทธ์และนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับปี 2564 ซึ่งทบทวนโดยฝ่ายบริหาร บริษัทกำหนดเป้าหมายในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเน้นงานรับประกันภัยประเภทที่ไม่ใช่รถยนต์  พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน บริหารจัดการต้นทุนนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการทำงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลกรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

          บริษัทได้กำหนดแผนกลยุทธ์ระยะกลางที่มุ่งเน้นเรื่องการขยายช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้ง มีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และคิดค้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 


02/04/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ