คุณสุจินต์ หวั่งหลี

ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คุณนิพล ตั้งจีรวงษ์

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร

ประธานเจ้าหนาที่บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี

กรรมการอิสระ

คุณเกียรติ ศรีจอมขวัญ

กรรมการอิสระ

คุณซาน ซู ลี

กรรมการอิสระ

คุณวนิดา ชาญศิขริน

กรรมการอิสระ

คุณทำนุ หวั่งหลี

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คุณวุฒิชัย หวั่งหลี

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คุณจารุวรรณ จับจำรูญ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เลขานุการบริษัท

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ