บริษัท หล่วงหลีประกันภัย จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2476 โดยบุคคลในตระกูลหวั่งหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันวินาศภัย โดยในยุคแรกของการก่อตั้งได้รับประกันเฉพาะด้านอัคคีภัยและภัยทางทะเล ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม 2528 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด จากนั้นบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และในปี 2535 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

            บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 88 ปี ดำเนินธุรกิจการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 350 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 25-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค 24 แห่ง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

2564

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 35 ล้านหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2553 และปี 2558

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO 27001 : 2013)

- บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม อยู่เกณฑ์ "ดีเยี่ยม" ติดต่อกันเป็นปีที่ 15

- บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” หรือ5 ดาวในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 15

2563

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2553 สำหรับหุ้นจำนวน 35 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.2857 บาท

- ยกเลิกสำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ โดยโอนย้ายงานไปอยู่ในความรับผิดชอบของสาขารังสิต ตามนโยบายบริหารจัดการสาขาของบริษัท

- ปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งสำนักบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านภาพลักษณ์และการสื่อสารของบริษัท

2562

- เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 350 ล้านบาท

 


23/04/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ