สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย 2564 2563 2562

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท 6,278.91 6,077.94 5,703.30

หนี้สินรวม

ล้านบาท 4,030.62 3,983.38 3,636.81

ส่วนของเจ้าของ

ล้านบาท 2,248.29 2,094.56 2,066.49

สินทรัพย์ลงทุน

ล้านบาท 3,407.38 3,243.03 3,045.13

เงินปันผลต่อหุ้น*

บาท 1.79 1.50 1.28

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

หุ้น 35,000,000 35,000,000 35,000,000

จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน

หุ้น 35,000,000 35,000,000 35,000,000

เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด**

ล้านบาท 2,121.86 2,051.26 2,183.29

เงินกองทุนที่ต้องดำรงทั้งหมด**

ล้านบาท 616.00 458.86 605.97

ผลการดำเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับ

ล้านบาท 3,372.95 3,326.05 3,023.91

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

ล้านบาท 2,552.56 2,557.41 2,278.50

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ

ล้านบาท 2,522.93 2,437.21 2,209.45

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

ล้านบาท 233.79 193.85 182.36

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน

ล้านบาท 1,602.00 1,440.97 1,434.81

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม

ล้านบาท 754.96 772.97 746.11

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

ล้านบาท 399.76 417.12 210.89

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ล้านบาท 353.29 338.19 361.11

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ล้านบาท 46.47 78.93 173.91

รวมรายได้จากการลงทุน

ล้านบาท 87.43 11.64 180.68

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ล้านบาท 132.57 86.60 29.60

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

ล้านบาท (23.22) (15.27) 0.04

กำไรสำหรับปี

ล้านบาท 109.35 71.33 29.64

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ล้านบาท 206.23 (10.60) 10.29

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า 1.36 1.30 1.34

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ

วัน 55 53 54

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ

ร้อยละ 1.41 9.99 4.54

อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง

ร้อยละ 75.68 76.89 75.35

อัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน

ร้อยละ 63.50 59.12 64.94

อัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาของธุรกิจ

ร้อยละ 20.66 23.76 25.52

อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

ร้อยละ 14.00 13.88 16.34

อัตราต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม

ร้อยละ 98.16 96.76 106.80

อัตรากำไรจากธุรกิจประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

ร้อยละ 1.84 3.24 (6.80)

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ร้อยละ 2.57 0.36 5.93

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของ

ร้อยละ 5.04 3.43 1.42

กำไรต่อหุ้น

บาท 3.12 2.04 0.85

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ร้อยละ 1.77 1.21 0.54

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

เท่า 0.46 0.45 0.47

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับต่อส่วนเจ้าของ

เท่า 1.50 1.59 1.46

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนเจ้าของ

เท่า 1.79 1.90 1.76

อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนเจ้าของ

เท่า 1.26 1.26 1.25

อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนเจ้าของ

เท่า 0.81 0.85 0.79

อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม

ร้อยละ 28.96 29.26 28.80

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน**

ร้อยละ 344.46 447.03 360.30

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี*

ร้อยละ 57.16 73.61 151.79

*  นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในเดือนเมษายน 2565

** ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับรองจากผู้สอบบัญชี


02/03/2565

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ