จุดเด่นในรอบปี ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย 2566 2565 2564

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท 6,169.72 6,280.63 6,278.91

หนี้สินรวม

ล้านบาท 3,964.53 4,095.60 4,030.62

ส่วนของเจ้าของ

ล้านบาท 2,205.19 2,185.03 2,248.29

ผลการดำเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับ

ล้านบาท 3,823.85 3,666.68 3,372.95

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

ล้านบาท 3,052.06 2,795.05 2,552.56

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

ล้านบาท 2,951.68 2,624.85 2,522.93

กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ล้านบาท 457.83 320.70 399.76

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ล้านบาท 384.73 353.44 353.29

ค่าใช้จ่ายอื่นและต้นทุนทางการเงิน

ล้านบาท 20.55 11.28 6.37

รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น

ล้านบาท 89.66 83.68 91.09

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ล้านบาท 0.09 6.51 1.38

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ล้านบาท 142.30 46.17 132.57

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ล้านบาท 22.27 21.33 23.22

กำไรสำหรับปี

ล้านบาท 120.03 24.84 109.35

เทียบต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน*

บาท 3.24 0.67 2.96

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท 1.77 1.28 1.79

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 

ร้อยละ 2.11 2.34 2.59

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ร้อยละ 5.47 1.12 5.04

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 

เท่า 1.80 1.87 1.79

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 

ร้อยละ 425.50 395.62 447.03

* การคำนวณกำไรต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

 


20/05/2567

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ