รายละเอียดตำแหน่งที่สมัครงาน

บาท

ประวัติส่วนตัว

ซม.
กก.

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษาความสามารถอื่นๆ

คำ/นาที
คำ/นาที

ข้าพเจ้าสามารถขับรถยนต์ได้

ข้าพเจ้าสามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้

ความสามารถด้านภาษา

ประวัติการทำงาน

บริษัท 1
To
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บริษัท 2
To
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บริษัท 3
To
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

"บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งปรากฎอยู่บนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงเอกสารอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา หมู่โลหิต (กรุ๊ปเลือด) เป็นต้น จึงขอได้โปรด ทำการขีดฆ่า หรือทำเส้นทึบ ปิดทับข้อมูลดังกล่าวบนสำเนาเอกสารต่างๆ ก่อนส่งมอบให้บริษัทฯ ด้วย"

การรับรองและให้ความยินยอม ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบ ทบทวน และเข้าใจเนื้อหาตามนโยบายข้อมูลาส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุตามนโยบายดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม

* ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน/บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา (อ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ลว. 3 กรกฎาคม 2551 อ่านเพิ่มเติม

1. ท่านเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลว.​ 27 มกราคม 2551 หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม

2. ท่านเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือไม่

3. ท่านเป็นบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ เว้นแต่จะพ้นระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต หรือไม่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างข้าพเจ้าเข้าทำงานแล้ว ปรากฎว่า รายละเอียดข้อความในใบสมัครงาน และ/หรือเอกสารแนบอื่นๆ ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

13 สิงหาคม 2565

Back

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ