เงื่อนไขการรับประกัน โดยสังเขป :

1. ผู้ขอเอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย โดยมีอายุระหว่าง 1 - 54 ปี ณ วันที่ทำประกัน สำหรับผู้ขอเอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบคำขอเอาประกัน

      1.1 กรณีแรกเข้าอายุไม่เกิน 49 ปี สามารถต่ออายุถึง 64 ปี

      1.2 กรณีแรกเข้าอายุระหว่าง 50 - 54 ปี สามารถต่ออายุถึง 59 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันต้องแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกัน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงลายมือชื่อ ให้บริษัทพิจารณาก่อนการเอาประกัน
3. สงวนสิทธิ์ขอผลตรวจสุขภาพเพิ่มเติม กรณีที่มีข้อสงสัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ
4. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
5. ผู้ขอเอาประกันต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
6. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุตามระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้น

 

ข้อยกเว้น โดยสังเขป :
1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน (Pre-existing Condition) ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

      1.1 โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันปีแรกมีผลบังคับ

      1.2 อาการหรือความผิดปกติที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิดซึ่งเกิดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันปีแรกมีผลบังคับ ซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไป ต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยดูแล หรือดำเนินการรักษา
2. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งไม่ว่าประเภทหรือชนิดใด ๆ หรือมะเร็งผิวหนังเป็นครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3. เมื่อพบว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)
4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกไม่รวมถึงค่ายา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาโรคมะเร็ง
5. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกไม่รวมถึงค่าเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์คงทนทุกชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุหณภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยันต่าง ๆ รถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น

 

คำเตือน : 
1. แผนประกันมะเร็ง Cancer Carefree สามารถขายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ :
*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่น ๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัย Cancer Carefree หมดห่วงเรื่องมะเร็ง
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4
🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!
💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ