เงื่อนไขการรับประกัน :

1.ผู้เอาประกัน หมายถึง เจ้าบ่าวและ/หรือเจ้าสาว ในงานแต่งงาน ( ระบุได้ 1 คู่เท่านั้น/และต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น)

2. ระยะเวลาเอาประกันสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

3. ระยะเวลาการจัดงาน หมายถึง วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันว่าการจัดงานจะเริ่มเปิดและปิดสำหรับสาธารณชนในวันใด

4. เจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น

5. บิดามารดาตามกฎหมาย คือ บิดามารดาที่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่ศาลสั่ง ให้เป็น บิดา หรือ มารดา ที่ชอบโดยกฎหมาย

6. ผู้เอาประกันสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน 1 ฉบับ ต่อการจัดงานเท่านั้น

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข การเอาประกัน และ เบี้ยประกันตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

8. ผู้เอาประกัน ต้องแถลงข้อเท็จจริงโดยการกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันเพื่อเป็นข้อมูลก่อนซื้อประกันทุกครั้ง

9. ไม่คุ้มครอง งานหมั้น,After Party และอื่นๆที่ไม่ใช่งานแต่งงาน

10.การสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ หมายถึง วันสิ้นสุดของระยะเวลาเอาประกันภัย หรือ วันสิ้นสุดการจัดงาน ที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย แล้วแต่วันสิ้นสุดของระยะ เวลาใดถึงก่อน

11. คุ้มครองเฉพาะการจัดงานแต่งงานภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

 

ข้อยกเว้นโดยสังเขป :

1.เหตุการณ์อันเป็นผลให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันนี้ ซึ่งผู้เอาประกันทราบอยู่ก่อนการเอาประกัน หรือเป็นเหตุการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก่อนการประกันนี้

2.  การก่อการร้าย รวมทั้งจากการถูกขู่วางระเบิดทุกกรณี

3.  ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงครามการรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่ มุ่งร้าย คล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง

4.  ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการระเบิดกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย หรือการแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไป ด้วยตัวเอง

คำจำกัดความเพิ่มเติม :

1.การหยุดชะงักลงของการจัดงาน (Adandonment) หมายถึง การหยุดชะงักลงหลังจากที่การจัดงานได้เริ่มขึ้นแล้ว ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดงานได้จนจบตามกำหนดการของระยะเวลาการจัดงาน

2.  การยกเลิกการจัดงาน (Cancellation) หมายถึง การยกเลิกหรือถูกยกเลิก ทำให้การจัดงานไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้ตามกำหนดการของระยะเวลาการจัดงาน

3.  การเลื่อนการจัดงาน (Postponement) หมายถึง การจัดงานที่ต้องเลื่อนเวลา การจัดงานออกไปจากกำหนดการเดิมของระยะเวลาการจัดงาน

4.  การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน (Relocation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโดยการย้ายสถานที่จัดงาน เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

5.  สถานที่จัดงาน (Venue) หมายถึง สถานที่ซึ่งระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกัน ให้เป็นสถานที่ที่กำหนดจัดงาน

6.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดงาน ตามปกติหากไม่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ

7.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานที่เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถเรียกคืนจากบุคคลใดได้ ซึ่งสามารถแสดงเป็นเอกสาร หลักฐานพิสูจน์ สำหรับค่าใช้ จ่าย ดังต่อไปนี้

    7.1ค่าโรงแรมหรือสถานที่  ได้แก่ ค่ามัดจำสถานที่จัดงาน ค่ามัดจำห้องจัดเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเค้กแต่งงาน ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องโปรเจคเตอร์

    7.2 ค่าใช้จ่ายและค่าบริการในการจัดงานแต่งงาน ได้แก่ ค่ามัดจำชุดแต่งงาน รวมถึงค่าเช่าชุดแต่งงาน ค่าช่างแต่งหน้า ค่าช่างทำผม ค่าช่างภาพ ค่าของชำร่วย ค่าการ์ดแต่งงาน หรือค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานแต่งงาน

    7.3ค่าเดินทางจากบ้านพักอาศัยเพื่อไปสถานที่จัดงานแต่งงานในประเทศไทย สำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ได้แก่ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่ารถตู้ ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับค่าเดินทางจากบ้านพักอาศัย เพื่อไปสถานที่จัดงานแต่งงานในประเทศไทยสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาว

8.ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิต ก่อนครบ 6 ชั่วโมง

9.  บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร ได้แก่

    9.1 บิดามารดาของบุตรที่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

    9.2 กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส และภายหลังบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส

    9.3 กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ภายหลังบิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร เช่น ใบสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน

    9.4 กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ภายหลังศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย

10. การป่วยฉุกเฉิน  หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับความคุ้มครองเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญจำเป็นต้องได้รับการประเมินการจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิต หรืออาการรุนแรงขึ้นของอาการป่วยนั้น

 

หมายเหตุ :

1.แผนประกันผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงงานแต่งงาน มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

2.ชื่อแผนประกันผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงงานแต่งงาน เป็นชื่อแผนทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance)

3.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ