เงื่อนไขการรับประกัน โดยสังเขป :

1. สงวนสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ 1 คัน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
2. รถยนต์ที่เอาประกันภัยจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 หรือประเภท 2+ การชนกับยานพาหนะทางบก หรือประเภท 3+ การชนกับยานพาหนะทางบกตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
    รถยนต์ที่เอาประกันภัย หมายถึง รถยนต์ซึ่งผู้เอาประกันภัย เป็นเจ้าของตามระบุไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ครอบครอง หรือเป็นของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และระบุหมายเลขทะเบียนไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือเป็นของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และระบุหมายเลขทะเบียนไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. กรณีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้เอาประกันภัยมีผลสิ้นสุดก่อนกรมธรรม์ฉบับนี้ และขาดการต่ออายุกรมธรรม์หรือซื้อกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 หรือ ประเภท 2+ การชนกับยานพาหนะทางบก หรือประเภท 3+ การชนกับยานพาหนะทางบก กรมธรรม์ของแผนประกันภัย NKI Add on จะสิ้นสุดความคุ้มครอง ณ วันและเวลาเดียวกับกรมธรรม์ภาคสมัครใจ และบริษัทฯ จะพิจารณาคืนเบี้ยให้แบบสัดส่วนตามจำนวนวันที่เหลือนับจากรมธรรม์สิ้นสุด
4. แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
5. อาณาเขตคุ้มครอง เฉพาะการใช้รถยนต์ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้น โดยสังเขป :
1. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
2. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
3. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
4. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
5. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
6. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
7. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
8. การใช้รถยนต์ที่เอาประกันภัยรับจ้างให้เช่า ขนส่งผู้โดยสาร หรือบรรทุกสินค้า เพื่อการพาณิชย์ การค้า หรือธุรกิจในขณะเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ
1. แผนประกันภัยนี้ สามารถขายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันภัยนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ชื่อแผนประกัน NKI Add-on เป็นชื่อแผนทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ NKI Add-on

คำเตือน 
*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ NKI Add-on
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4
🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!
💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ