เงื่อนไขการรับประกันภัย โดยสังเขป

1. แผนประกันภัยนี้สำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมัน ไม่รวมถึงธุรกิจปั๊มลักษณะอื่น เช่น ปั๊ม LPG , ปั๊ม NGV, ปั๊มแก๊ส เป็นต้น
2. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งจำนวนเงินที่เอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงในการเอาประกันภัยให้ถูกต้อง
   กรณีประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแต่ละรายการตามหลักการต่อไปนี้

3. สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรืออาคารคอนกรีตล้วน
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานที่หนึ่งแห่ง ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท และไม่เกิน 100,000,000 บาท
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยสต๊อกน้ำมันต้องไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม และผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งมูลค่าสต๊อกน้ำมันที่จะเอาประกันภัยให้ถูกต้อง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสำรวจภัยโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครอง ความเสียหายส่วนแรก และค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย
8. หมวดความคุ้มครองที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ระบุแจ้งในรายละเอียดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นรายการที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทฯ
9. สถานที่ตั้งเอาประกันภัยที่ไม่อยู่ภายใต้แผนประกันภัยนี้ : สถานที่ตั้งทรัพย์สินซึ่งอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ข้อยกเว้น โดยสังเขป

 1. แผนการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินประเภท ทอง แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารสำคัญ สมุดบัญชี โบราณวัตถุ ภาพเขียน อัญมณี แหวน สร้อย ทรัพย์สินที่พกพาทุกชนิด เช่น โทรศัพท์  มือถือ IPAD โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการรื้อถอน การติดตั้ง การก่อสร้างทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์
 2. การหยุดชะงักของระบบการจ่ายน้ำ ก๊าซ กระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือความบกพร่องของระบบกำจัดของเสีย
 3. การกัดกร่อน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น การขึ้นรา การสูญเสียน้ำหนัก มลพิษหรือมลภาวะ การกัดแทะของแมลง หรือสัตว์
 4. การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจำนวนทรัพย์สิน ความผิดพลาดทางบัญชี
 5. การเซาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
 6. การยุบตัว การโก่งตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง
 7. การหยุดทำงาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
 8. สงคราม การกระทำของศัตรูต่างชาติ รัฐประหาร ปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม หรือภัยอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 9. การสูญเสียการครอบครอง การริบทรัพย์ การโอนทรัพย์สินเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดหน่วงทรัพย์ การทำลายทรัพย์ หรือ เป็นผลใดๆ มาจากคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิ  
10. นิวเคลียร์ กัมมันภาพรังสี ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ

1. แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมันนี้มีผลบังคับใช้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันภัยปั๊มน้ำมัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาเอาประกันภัย การประกันภัยนอกเหนือจากแผนประกันภัยนี้ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ