การติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรถยนต์

คำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

โดยแจ้งบริษัททันที  เพื่อความสะดวกในการรับบริการที่รวดเร็ว กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่

1.เลขที่กรมธรรม์

2. ชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัย และ ผู้ขับขี่

3. ยี่ห้อ ทะเบียน และ สีรถคันที่เอาประกันภัย

4. วัน-เวลาที่เกิดเหตุ

5. สถานที่เกิดเหตุ

6. ความเสียหายที่เกิดขึ้น

7. ลักษณะการเกิดเหตุ

8. เบอร์โทรติดต่อกลับ

9. ขอเลขรับแจ้งและชื่อผู้รับแจ้ง

- ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และบริษัทจะจัดส่งพนักงานสำรวจเหตุตามที่นัดหมาย

ช่องทางการติดต่อบริษัท

สถานที่ตั้ง บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)    คลิก

แจ้งอุบัติเหตุ โทร Navakij Call Center  1748  ตลอด 24 ชม.

 • เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ติดต่อในวันและเวลาทำการ เวลา 08.15-17.00 น. 
 • (หยุด วันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์) ตามช่องทางดังนี้
  • สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทน
  • สำนักงานสาขาของบริษัท
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมที่  โทร  1748  ติดตามสินไหมของท่าน กด 3

การเรียกร้องค่าสินไหม

ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

กรณีบาดเจ็บ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

กรณีทุพพลภาพ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2.สำเนาใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ

3.สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสีหายจากการประสบภัยจากรถ

กรณีเสียชีวิต

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาใบมรณบัตร

3. เอกสารการแสดงเป็นทายาททุกคนของผู้เสียชีวิต ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ

5. เอกสารของทายาททุกคนของผู้เสียชีวิต ที่รับค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน

6. คำสั่งศาลให้บุคคลทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ (กรณีที่ทายาทผู้เสียชีวิตเป็นผู้เยาว์)

7. หนังสือรับรองยืนยันการเป็นทายาทของสถานทูต หรือสถานกงศุล พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. กรณีการจัดซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ (ห้าง) หรือ อู่คู่สัญญาของบริษัท

กรณีรถยนต์ผู้เอาประกันภัย

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ของผู้ส่งมอบรถยนต์เข้าซ่อม (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีรถยนต์คู่กรณี

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ สำเนาเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ของผู้ส่งมอบรถยนต์เข้าซ่อม (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

5. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

2. กรณีการจัดซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ (ห้าง) หรือ อู่ที่ไม่ใช่คู่สัญญาของบริษัท

2.1 การประเมินค่าเสียหายก่อนจัดซ่อม

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3.ใบประเมินราคาค่าซ่อม

4.ภาพถ่ายความเสียหายของรถยนต์ตามใบประเมินราคาค่าซ่อมที่เกิดจากอุบัติเหตุ

กรณีรถยนต์คู่กรณี

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2.หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3.ใบประเมินราคาค่าซ่อม

4.ภาพถ่ายความเสียหายของรถยนต์ตามใบประเมินราคาค่าซ่อมที่เกิดจากอุบัติเหตุ

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี

6.สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

2.2 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีรถซ่อมแล้วเสร็จ

กรณีรถยนต์ผู้เอาประกันภัย

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2.ใบเสร็จรับเงิน และหรือใบกำกับภาษี

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

5.ภาพถ่ายรถยนต์และชิ้นส่วนหรืออุปรกณ์รถยนต์ระหว่างซ่อม และภายหลังจัดซ่อมเสร็จ

6.หลักฐานการตรวจสภาพรถยนต์ที่จัดซ่อมแล้วเสร็จ

กรณีรถยนต์ผู้กรณี

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2.หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี

4.สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

3. กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง (Total Loss)

3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผลประโยชน์

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน  ของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

5.คู่มือจดทะเบียนรถ

6.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

7.สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก (กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)

3.2 กรณีสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผลประโยชน์

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3.หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

5.คู่มือจดทะเบียนรถ

6.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

7.สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก (กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)

8.เอกสารการเช่า หรือเช่าซื้อรถยนต์

9.หนังสือขอสละสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรถยนต์

4. กรณีรถยนต์สูญหาย

4.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผลประโยชน์

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3.หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.แบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

5.คู่มือจดทะเบียนรถ

6.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล)

7.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

8.สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก (กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)

9.เอกสารการยกเลิกการใช้รถ

4.2 กรณีสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผลประโยชน์

1.ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3.หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.แบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

5.คู่มือจดทะเบียนรถ

6.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล)

7.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

8.สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก (กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)

9.เอกสารการยกเลิกการใช้รถ

10.เอกสารการเช่าหรือเช่าซื้อรถยนต์

11.หนังสือสละสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรถยนต์

5. กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

1.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่รับรองตัวตนของผู้ประสบภัย

3.หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

4.ใบรับรองแพทย์ และ/หรือประวัติการรักษาของแพทย์

5.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่ายังไม่ได้รับชดใช้เต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว

6. กรณีผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายนอกเสียชีวิต

1.สำเนาใบมรณบัตร

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลต่างด้าว)

3.เอกสารแสดงการเป็นทายาททุกคนของผู้เสียชีวิต ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

4.เอกสารของทายาททุกคนของผู้เสียชีวิต ที่รับค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน

5.คำสั่งศาลให้บุคคลทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ (กรณีที่ทายาทผู้เสียชีวิตเป็นผู้เยาว์)

6.หนังสือรับรองยืนยันการเป็นทายาทของสถานทูต หรือสถานกงศุล พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย (กรณีเป็นทายาทของบุคคลต่างด้าว)

7.หนังสือมอบอำนาจของทายาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีทายาทมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

8.สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

 

7. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือค่าเสื่อมราคารถ

1.ต้นฉบับหรือสำเนาใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2.สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (รับรองสำเนา)

4.หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

5.หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถหรือค่าเสื่อมราคารถ เช่น สำเนาใบนำรถเข้าจัดซ่อม / ใบรับรถ รายการอะไหล่ที่ใช้ในการจัดซ่อม, สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม (ถ้ามี)

8.กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

1. ต้นฉบับใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือ เอกสารการติดต่อ

2. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเจ้าของทรัพย์สิน (รับรองสำเนา)

4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของทรัพย์สินมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

5. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดความเสียหาย มูลค่า ระยะเวลาการจัดซ่อม

 

ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

 • ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่เกิน 7 วัน  กรณีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่เกิน 15 วัน กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นับตั้งแต่วันที่ตกลงกันได้และบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

การตกลงชดใช้ค่าเสียหาย

     บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ได้รับความเสียหายโดยหากประสงค์ให้บริษัทจัดซ่อม สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการรายชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการตามปรากฎบนเว็บไซค์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากผู้ได้รับความเสียหายประสงค์จะรับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก็สามารถทำได้

 • การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินนั้น บริษัทจะชดใช้เป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

​ขั้นตอนการเคลมประกันรถ  คลิก

ข้อมูลผู้ให้บริการคู่สัญญา (อู่ซ่อม /ศูนย์บริการ)   คลิก 

เบอร์โทรฉุกเฉิน คลิก

สอบถามเพิ่มเติม Line OA นวกิจประกันภัย  คลิก


04/02/2565

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ